Meny
 
 

6 av 10 bedrifter forventer vekst

Under åtte prosent tror på nedgang i 2015.

I oktober gjennomførte NiT en næringspolitisk spørreundersøkelse blant sine 1.500 medlemsbedrifter. Storbyundersøkelsen er et samarbeid med næringsforeningene i fem andre storbyregioner i landet (Storbyalliansen), og har vært utført årlig siden 2011.

Høyest svarprosent av samtlige storbyregioner tyder på at det næringspolitiske engasjementet i Trondheimsregionen er sterkt når vi straks går inn i et valgår.

 

Kompetent arbeidskraft viktigst
Felles for alle storbyregionene er at vurderingen av de respektive regionens største utfordringer i et 5-årsperspektiv er nokså like. Øverst troner utfordringen med å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Å øke innovasjons- og omstillingsevnen og hanskes med et stigende lønnsnivå kommer også høyt på prioriteringslisten. Et fremtidsrettet transportsystem, samt økt kvalitet i grunn- og videregående skole, med mindre frafall, fremheves også som viktig blant respondentene i Trondheimsregionen.

Når det gjelder vurderingen av hva som er viktigst for hver enkelt virksomhet, er det også der tilgangen på relevant arbeidskraft som er den store utfordringen i forhold til fremtidig konkurranseevne. 63,7 % av respondentene mener at dette er svært viktig. Hakk i hæl kommer forutsigbare politiske avgjørelser (60,6 %), før det er en luke ned til de tre neste: tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter (37,3 %), bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv (34,4 %) og tilgang på kapital (32,7 %).

 

Tror på økonomisk fremgang

Når temaet dreier over på virksomhetenes økonomiske utsikter for 2014 og 2015, er det positive tilbakemeldinger som preger responsen fra næringslivet i Trondheimsregionen.

42 % av respondentene forteller om likt resultat for 2014 som i 2013. Nesten like mange, 41,3 %, sier at resultatet for 2014 er høyere sammenlignet med 2013. Bare hver sjette virksomhet, eller 16,7 %, rapporterer at resultatet for 2014 blir dårligere enn året før.

Når det gjelder 2015 forventer hele 60,8 % økt omsetning fra inneværende år, mens 27,9 % venter samme omsetning som i 2014. Bare 7,8 % tror på lavere omsetning i 2015 sammenlignet med i dag.

 

Vil ansette flere – mastergrad et «must»

Til tross for utfordringer knyttet til å få tak i tilstrekkelig relevant arbeidskraft, tror 29,4 % av bedriftslederne at de vil ha flere ansatte i 2015, mens 58,1 % regner med omtrent samme antall ansatte som i dag. Bare 10 % av respondentene spår at de vil redusere arbeidsstokken i 2015.
Ingen av de andre storbyregionene er like opptatt av å ansette mennesker med høy utdanning som virksomhetene i Trondheimsregionen. 54,3 % av arbeidsgiverne i vår region vil primært rekruttere folk med mastergrad eller tilsvarende og tallet for bachelorgrad eller tilsvarende er 39,6 %. Arbeidstakere med fagutdanning er førsteønsket til 32,2 prosent av respondentene.

Kun 10,4 % ønsker primært å rekruttere ufaglærte medarbeidere de neste årene, men til gjengjeld rapporterer hele 11,4 % at de primært ønsker å ansette medarbeidere med doktorgradskompetanse. Dette er i særklasse høyest i landet, og reflekterer nok nærheten til Trondheimsregionens store og tunge kunnskapsinstitusjoner og næringslivet som springer ut av disse miljøene.

 

Ingeniører og økonomer mest attraktive

Det er, i likhet med de to siste årene, ingeniører som står øverst på bedriftsledernes ønskeliste når de skal ha arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Men økonomene siger innpå. 54,9 prosent av respondentene trenger ingeniører, mens 49,6 prosent skal rekruttere økonomer. Tilsvarende tall i 2012 var henholdsvis 60 og 44 prosent. Jurister (18,4 prosent), media/kommunikasjon (17,7 prosent) og samfunnsvitere (13,7 prosent) opptar de neste plassene på listen.

Trønderske næringslivsledere vil aller helst rekruttere nordmenn ansatt i en annen bedrift, og i liten grad rekruttere utenlandsk arbeidskraft.

 

Mindre oljeavhengig i Trøndelag

Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Da vi spurte NiT-medlemmene i Trondheimsregionen om dette er noe de merker, svarte kun 33,3 % bekreftende på dette. For de seks storbyregionene som helhet er tallet nøyaktig 50/50 på dette spørsmålet, noe som understreker at oljeavhengigheten er en god del større utenfor Trøndelag.

Det kan gi en indikasjon på at næringslivet i vår landsdel vil påvirkes i noe mindre grad enn de andre storbyregionene på den fallende oljeprisen vi har sett siden undersøkelsen ble gjennomført de to første ukene i oktober.

 

Storbyundersøkelsen
• Landsomfattende næringspolitisk undersøkelse i Norges seks største storbyregioner (Storbyalliansen)
• Årlig undersøkelse siden 2011
• Gjennomført i oktober 2014
• 649 NiT-medlemmer, i hovedsak ledere, svarte på undersøkelsen
• 2.185 respondenter innen Storbyalliansen
• Respondentene var fordelt på alle bransjer

Storbyalliansen
Representerer mer enn 10.000 medlemsbedrifter på landsbasis, og består av:
• Næringsforeningen i Trondheimsregionen
• Næringsforeningen i Tromsøregionen
• Næringsforeningen i Stavangerregionen
• Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
• Bergen Næringsråd
• Oslo Chamber of Commerce


Henter møter...