Meny
 
 

Bli kjent med næringslivet

Det siste året har NiT besøkt 200 medlemsbedrifter. Slik får vi god innsikt i hvordan det er å starte og drive næringsvirksomhet i Trøndelag i dag, hva som er næringslivets behov og utfordringer. Vi har oppsøkt mange internasjonalt eide teknologiselskaper for å lære mer om hva de er opptatt av og hva som skal til for at de skal satse videre her i regionen, noe som slett ikke er en selvfølge.

I Trondheimsregionens strategiske næringsplan, har kommunene vedtatt at vi skal ha de mest næringsfremmende politikerne og kommuneadministrasjonene i Norge. Det er en god strategi, men det kommer ikke helt av seg selv. Skal kommunene lykkes må de kjenne godt til sitt lokale næringsliv. Vi trenger kommuner som skjønner hvordan det er å drive bedrift og hvordan kommunen kan bidra til at bedriftene gis rammevilkår til å utvikle seg positivt. Trygge private arbeidsplasser og en sunn økonomi gir klingende mynt i kommunekassen.

Tenke det, ønske det, ville det med…
Samskaping, det at vi får til mer sammen enn hver for oss, er et ofte brukt honnørord hos kommunetopper. Skal vi få til samskaping i praksis må politikere og byråkrater oftere ut fra kontoret og møte bedriftene våre, lytte, spørre, lære og utfordre. For å gå sammen om å skape en sterkere og enda mer robust region kreves mer nytenking og ikke minst «nyhandling» fra oss alle. Ta steget fra tanke til handling. Å kjenne hverandre bedre gjør det enklere å lykkes. At fylket etter dialog med næringslivet la ut anbud på elektrisk ferjedrift, og gjennom det både fikk realisert egne miljømålsettinger og samtidig bidro til lokal grønn næringsutvikling, er et godt eksempel.

Skal vi lykkes med samskaping må næringslivet ha reell medvirkningsmulighet i saker som angår oss. Det betyr selvsagt ikke at næringsinteresser skal hensyntas foran andre interesser i ett og alt. Vi vet godt at politikk handler om krevende avveininger mellom kryssende interesser. I saker som berører næringslivet må det imidlertid fremgå hvordan Rådmannens forslag vil påvirke næringslivet. Det er bra at politikerne iblant viser evne og vilje til å gjøre om tidligere vedtak når det viser seg at disse har hatt uheldig effekt for næringslivet. Men enda bedre vil det være om kommunestyrene kjenner næringslivet så godt at konsekvenser av politiske vedtak ikke kommer som en stor og ubehagelig overraskelse i ettertid.

Næringsforeningen har lang erfaring med å legge til rette for at politikere og byråkrater blir bedre kjent med bredden i det lokale næringslivet; alt fra små nisjebedrifter til store internasjonale selskaper. Fra nyetablerte til de som har vært her i generasjoner. Dette må vi sammen gjøre mer av. Å bli bedre kjent med lokalt næringsliv er vel anvendt tid for oss alle.

Børge Beisvåg

Næringspolitisk leder, NiT


Henter møter...