Meny
 
 
  • Skal bli mer synlig i jubileumsåret. Tettere samarbeid med Næringsforeningen er ett av tiltakene; fra årsskiftet gikk Adolf Øiens Fond inn som en av NiTs ti hovedsamarbeidspartnere. Foto: Marius Johnsen Skal bli mer synlig i jubileumsåret. Tettere samarbeid med Næringsforeningen er ett av tiltakene; fra årsskiftet gikk Adolf Øiens Fond inn som en av NiTs ti hovedsamarbeidspartnere. Foto: Marius Johnsen

En institusjon ser fremover

Da Adolf Øien døde i 1918 etterlot han seg en betydelig formue. I dag har kapitalen økt til nærmere 400 millioner kroner.

Av Jan-Are Hansen og Kenneth Stoltz

 

Rundt sju millioner kroner og den 1.700 mål store landbrukseiendommen Midtsand Gård dannet grunnlaget for etableringen av stiftelsene fra boet etter forretningsmannen Adolf Øien. Forvaltningskapitalen til fondene har siden økt til nesten 400 millioner kroner, selv med rundhåndede donasjoner gjennom et århundre.

- Mottagerne av fondsmidlene skulle være "...unge hederlige mend," het det blant annet i testamentet. Kriteriene er kraftig revidert siden den gang, smiler daglig leder i Adolf Øiens Fond, Siri Merethe Rønning. Hun understreker samtidig at velgjørerens grunntanke fremdeles står ved lag i 2018.

- Fondene arbeider innenfor tre områder – høyere økonomisk utdanning, næringsutvikling og allmennyttige formål – og de skal bidra med kapital som er med på å utvikle Trondheim. Fondene har forskjellige innfallsvinkler, men fellesnevneren er at alle søker å støtte vekst i byen. Være en drahjelp for de som vil skape noe. Det var sant i 1918, og det er sant i 2018. Det er noe vi vil bli enda tydeligere på når vi fyller 100 år, påpeker Rønning.

 

Skal bli mer synlig

Det var stille rundt Adolf Øiens Fond i fjor. Jubileumsåret 2018 blir alt annet.

- Vi har vært gjennom en reorganiseringsprosess der vi har hatt en grundig gjennomgang av måten vi arbeider på. I tillegg har vi vurdert hvilke funksjoner vi skal ha i framtiden, sier Rønning til Midtpunkt.

- Hva kom dere fram til?

- Flere ting. Vi kommer til å omstrukturere styremodellen vår. Men det kanskje viktigste blir å tydeliggjøre enda klarere hvilken rolle vi skal ha i Trondheim. Bli mer synlig, om du vil. Å gå inn som hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen er en del av denne strategien, legger Rønning til.

 

Næringsutvikling

Den største av stiftelsene skal støtte næringsutvikling i Trondheim. Øiens opprinnelige tanke var å bidra med lån til enkeltselskaper. Noen utlån til enkeltselskap er gjennomført, men man erfarte imidlertid raskt at dette utsatte stiftelsens kapital for betydelig høyere risiko enn hva Adolf Øien trolig hadde sett for seg.

- Vi har derfor arbeidet med å finne andre måter å ivareta formålet om næringsutvikling på, forteller styreleder Berit Rustad.

Siden midten av 2000-tallet har det vært fokusert på aktivitet innenfor to områder: investeringer i Proventure Seed I og II og Adolf Øiens Etablererstipend, som siden 2009 har blitt utdelt til en rekke gründervirksomheter i forbindelse med næringslivskonferansen Manifestasjon.

- Vi bidrar her med kapital som drahjelp for nyetableringer slik at de kan realisere ideer og gründerskap. Formålet er å utvikle næringslivet og bidra til verdiskaping – rett og slett skape vekst i byen vår, sier Rustad.

- Erfaringen er videre at et stipend på 500.000 kroner utgjør en forskjell, og åpner mange muligheter, legger hun til.

 

Grunnlaget for en handelshøyskole

Eksempler på tidligere vinnere av stipendet er Seram Coatings, Rendra og AssiTech, for å nevne bare et lite knippe selskaper som har gjort seg bemerket.

- Sterke navn.

- Absolutt. Å bidra med såkornkapital til bedrifter som er i en sårbar og kostnadsintensiv fase, blir en viktig del av aktiviteten vår nå som vi fyller 100 år, understreker Rustad.

- Og det som er ekstra gøy er at Øien så koblingen mellom økonomi og teknologi som grunnlag for å skape næringsvirksomhet. Det er jo ikke mindre aktuelt i dag, tilføyer Rønning.

Hun forteller at økonomiutdanningen i Trondheim stod Adolf Øien særlig nært.

- Det er kanskje innenfor dette området at stiftelsenes bidrag har gitt mest håndfaste resultater gjennom det som i dag er NTNU Handelshøyskolen, forteller de to.

Stiftelsene har siden 1920-tallet bidratt med støtte til skolen, lønnsmidler til lærerne og reisestipender til studenter.

- Uvurderlig drahjelp?

- Ja, det mener jeg. Hvis vi realverdijusterer bidraget, så snakker vi størrelsesorden 100 millioner kroner til nettopp dette formålet, sier Rønning.

 

Støtte for millioner

- Trondheim er en by der det er mye engasjement og frivillighet. Og det har en ekstra dimensjon å kunne støtte opp under dette, mener Rønning.

Stiftelsene går jevnlig inn med midler til allmennyttige, kulturelle og religiøse institusjoner og prosjekter i eller ved Trondheim. Innenfor dette formålet er det bidratt med et realverdijustert beløp på mer enn 50 millioner kroner, og tett oppunder 170 ulike lag og foreninger har nytt godt av støtte fra Adolf Øiens Fond siden midten av 1970-tallet.

- Bare i løpet av de ti siste årene har vi gitt 5,6 millioner kroner til et bredt mangfold av aktiviteter og mottakere.

 

Formålet går først

Selv om donasjoner og stipender er en sentral del av arven etter Adolf Øien, så bidrar stiftelsen i dag også med betydelig venturekapital til investeringsselskapet Proventure.

- Da snakker vi om virksomheter i Trondheim som har kommet seg opp av startgropa. De som har evnet å få fotfeste i markedet, og klart å kommersialisere forretningsideene sine, sier styreleder Berit Rustad.

Proventure er i dag en ledende tidligfase-investor i Norge som støtter teknologibedrifter med kapital og kompetanse.

- En trygg aktør å plassere fondsmidler i?

- Ja det vil jeg definitivt si. Samtidig er stiftelsen vår litt annerledes.

- På hvilken måte da?

- Å gå inn med venturekapital er ikke en trygg øvelse. Det ligger i ordet, men vårt perspektiv er langt bredere. Dette handler om å ivareta formålet mer enn krav om avkastning.

 

Altruisme og venturevirksomhet 

Rustad understreker nemlig at selv om det er viktig med avkastning på investeringene de gjør i Proventure, så tenker de langsiktig og utenfor boksen.

- Fører aktiviteten vår innen venturekapital til vekst og sysselsetting i byen? Bidrar den til gründerlyst og nyetableringer? Setter den Trondheim på kartet? Det er spørsmål vi stiller oss. Det er helt avgjørende å se det store bildet her.

- Selv om investeringene ikke alltid bærer frukter?

- Det er riktig. Vi har investert godt og tjent penger gjennom årene. Samtidig har vi fokus på at dersom vi skyter inn kapital i en fersk bedrift og den mislykkes, så ser vi ikke på det som et tap. Det gir kanskje ingen umiddelbar monetær gevinst, men de som har jobbet fram bedriften har lært ekstremt mye underveis. Opparbeidet seg uvurderlige nettverk, kunnskap og kompetanse som gjør at de har mye større sjanse for å lykkes ved neste korsvei, mener hun.

- Altruisme og venturevirksomhet – to begreper man sjelden forbinder med hverandre?

Rustad smiler.

- Vel, som Adolf Øien skrev i sitt testamente: "...om der er tap, så er der intet at gjøre noe med."

- Dere følger med andre ord generalkonsulens ånd i 2018 også?

- Det forsøker vi å gjøre, avslutter styrelederen.


Henter møter...