Meny
 
 
  • Trondheim rådhus. Foto: Shutterstock / trabantos Trondheim rådhus. Foto: Shutterstock / trabantos

Etterlyser kommunale koronatiltak

Her er NiTs forslag til kommunale tiltak for å hjelpe næringslivet i Trondheim. 

Koronakrisen – forslag til flere tiltak for næringslivet

 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) er kjent med at det nå jobbes med å få på plass tiltak i kommunens regi. I brev til Formannskapet den 19.03.2020 foreslo vi følgende tiltak:

 

·       Det er avgjørende at kommunal saksgang og politiske beslutninger som er viktige for næringslivet opprettholdes. Oppbremsing av plansaker o.l. vil gjøre vondt verre for et allerede utsatt næringsliv.

·       For å hjelpe bedriftenes likviditetssituasjon forventer vi at kommunene betaler sine regninger omgående, ikke på eller etter forfall.

·       Mange av våre medlemmer har fått mange av sine kontrakter og oppdrag avlyst som følge av situasjonen. NiT forventer at kommunene ikke påberoper seg force majeure på inngåtte avtaler.

·       Innkreving av kommunale skatter, avgifter og gebyrer bør utsettes, og helst redusere eller tas bort for 2020. Å utsette krav om innbetaling av skatter og avgifter vil avhjelpe, men for mange vil dette likevel ikke være nok til å hindre at de må melde oppbud. Fritak må også vurderes.

·       Kommunen er en stor kunde for mange aktører i næringslivet. NiT håper og forventer at også kommunene nå forserer og igangsetter prosjekter som holder bygg og anlegg, samt tilstøtende næringer i gang.

·       Tydeligere signaler fra kommunen på hvordan næringslivet skal forholde seg til situasjonen har vært etterspurt. Uklare signaler på hva som er ønsket eller ikke ønsket fra næringslivet åpner for veldig forskjellig praksis. Det er uheldig.

·       Det er viktig at kommunen så snart som mulig signaliserer hvordan dere vil bidra til at situasjonen raskt kommer tilbake til normalen, når det igjen er trygt å starte opp den næringsaktivitet som nå har full stopp eller har bremset ned betraktelig. Hvilke rammer kommunen legger fremover med tanke på skatter og avgifter, støtteordninger etc. må raskt signaliseres. Dette er signaler som vil påvirke mange bedrifters beslutninger om en nå ser seg nødt til å avvikle driften, eller om en prøver å holde det gående i vanskelige tider.

 

NiT foreslo også at kommunen

·       fjerner eiendomsskatt på næring for 2020

·       gir gratis gategrunnleie for næringslivet i 2020

·       fjerner serveringsavgifter for restauranter mv. for 2020

·       styrker handel ved å samarbeide om gratis/rimelig parkering

·       vurderer gratis kollektivtransport i en periode når anbefalingene om å begrense kollektivtransport oppheves

·       utbetaler innvilgede tilskudd til kulturarrangement nå, selv om arrangementene blir utsatt

·       sikrer at kommunens kulturbudsjett ikke blir nedprioritert, slik at kulturlivet raskt kommer på fote igjen

·       fortsatt legger til rette for innovative offentlige anskaffelser for nye innkjøp

 

NiT har siden vi oversendte brev den 19.03.2020 fått inn flere innspill fra næringslivet som vi er bedt om å ta opp med kommunen. I tillegg til allerede innsendte forslag, spilte vi derfor inn følgende nye forslag tirsdag 24.3. til kommunens arbeid med tiltakspakker:

 

·       Det bør innføres gratis parkering i byen. En får da spredd folk mer. Nå taper Midtbyen ekstra mye.

·       Det ønskes fra flere bransjer tydelighet fra kommune på hva som er lov og hva som ikke er lov, eksempelvis fra kulturfeltet.

·       Taxinæringens avtalte oppdrag må sikres.

·       Kommunen burde stoppe innrapporteringen av alkoholomsetning. Dette er en avgift som normalt krever noe jobb av regnskapsfører og attestasjon fra selskapets revisor og medfører unødige kostnader for en utsatt serveringsbransje. Gir liten inntekt til kommunen, men er byrdefull  for bedriftene.  

·       Fra kultursektoren:

- Betal ut støtte nå, uavhengig av om arrangement skal avholdes eller må utsettes/kanselleres

- Det ønskes tydelige signaler på hvordan arrangører skal forholde seg til innbetalte billettinntekter, og hvordan de skal behandle frilanserne. Om man ikke trenger refundere billettinntekter for avlyste konserter, kan man ha et næringsgrunnlag og utbetale frilansere. 

 

·       Innspill fra bygg og anleggssektoren:

- Bytorget må være åpent. Bytorget kan være åpent digitalt, selv om det kan være fysisk stengt.

- BA-sektoren må gis fysisk tilgang til offentlige bygg for rehabilitering og service, som av enkelte oppleves som en utfordring.

- Byggeprosessene kan ta noe lengre tid i dagens situasjon, så det er viktig å få aksept for at enkelte frister må utvides for å kunne opprettholde kvalitet i prosess og resultat.

- Stengte kommunegrenser er flere aktørers største frykt, da det begrenser arbeidernes mulighet for forflytning. Det trengs gode løsninger for pendlere slik at vi sikrer at prosjekter ikke stopper opp, både mellom kommuner og på tvers av nasjonale grenser.

- Kommunen bør informere om at en kan slippe inn håndverkere i sitt hjem.

- Det er viktig at offentlig sektor er tydelig på smitteverntiltak, for å unngå usikkerhet i hvordan reglene skal følges.

- Viktig å sikre bra aktivitetsnivå også etter krisen!

- For de som er lovpålagt å holde stengt kan det muligens bli aktuelt med gradvis åpning. Dialog med kommunen ønskes rundt hvordan dette praktisk kan la seg gjøre (eksempelvis treningssenter). 

- Kommunen bør bidra i felles markedsføringstiltak for å støtte de som har vært lovpålagt å stenge, slik at en raskt kommer opp på normalen igjen.

 

Berit Rian

Adm. direktør NiT

 


Henter møter...