Meny
 
 

Medlemsundersøkelsen 2015

Møter og nettverksbygging viktigst.

Medlemmer i NiT søker kunnskap og nettverksarenaer.

NiT er regionens største interesseforening for næringslivet med 1.550 medlemmer, som representerer mer enn 48.000 arbeidstakere. Vår viktigste oppgave har siden starten i 1862 vært å tale næringslivets sak i samfunnsdebatten.

Det betyr at vi jobber for å skape gode, forutsigbare rammebetingelser, og bidra positivt i utviklingen av regionen. Vår rolle er å være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdannelse og forskning.

Alle de store kunnskapsinstitusjonene i Trondheimsregionen er medlemmer i NiT, noe som er vesentlig for samhandling mellom næringsliv og FoU, innovasjon og kommersialisering av teknologi – med andre ord: en forutsetning for å skape arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden.

Mye brukt møteplass

Medlemmer i NiT kan be administrasjon, styre og fagråd i NiT om å ta opp saker som de er opptatt av, gjennom et seminar, i møte med politikere lokalt, regionalt eller nasjonalt – eventuelt i høringsuttalelser, i saker der NiT har status som høringsinstans.

I en fersk medlemstilfredshetsundersøkelse har vi spurt medlemmene om hva som er de viktigste årsakene til at de velger å være en del av vårt fellesskap. Her er noen av resultatene fra 620 respondenter:

• Invitasjoner til arrangementer og konferanser (73,8 prosent)

• Bygge og vedlikeholde nettverk (68 prosent)

• Lokal tilstedeværelse i din kommune (28,3 prosent)

• Næringspolitisk påvirkning (25,2 prosent)

• Samfunnsansvar (23,1 prosent)

• Arbeidet fagrådene gjør, og mulighet til å delta som medlem i disse (21,8 prosent)

Absolutt høyest rangeres møteplassene våre, der man har et bredt spekter av faglige arrangementer å velge i gjennom året. Disse seminarene betraktes samtidig som en god arena for å bygge og vedlikeholde forretningsnettverk

Høy grad av tilfredshet

Men altså: hvor fornøyde er medlemmene med jobben vi gjør?

• På spørsmål om hvor fornøyd medlemmene er med NiTs arbeid totalt sett, ga respondentene en gjennomsnittlig score på 4,75 på en skala fra 1-6 der 6 er best.

• På spørsmål om man vil anbefale andre virksomheter å bli medlem i NiT, ble fasiten 5,0 på en skala fra 1-6 der 6 er best.

• På spørsmålet «Hvor sannsynlig er det at din virksomhet er medlem i NiT om ett år?» svarte 92 prosent «svært sannsynlig», 6,9 prosent «vet ikke», og bare 1,3 prosent «svært lite sannsynlig».

• På verdien 4 eller bedre svarer 90 prosent at NiT er en viktig næringspolitisk aktør i Trondheimsregionen

• På verdien 4 eller bedre svarer 88 prosent at NiT fremstår på en positiv måte i media.

- Resultatene er sterkere enn vi kunne håpe på, og vi ser frem til å jobbe videre med mange av de konkrete forslagene vi fikk fra medlemmene våre gjennom denne undersøkelsen, sier Berit Rian i Næringsforeningen.


Hva bør Næringsforeningen prioritere fremover?


Dette mener medlemmene.


Næringsforeningen bør prioritere styrearbeid.
Vi har nylig etablert et eget fagråd for styrearbeid, som skal bidra til at virksomhetene i regionen får større kunnskap om og mer profesjonalitet i styrearbeidet sitt, noe vi tror vil være med på å styrke verdiskapingen i regionen.

Sørg for tilgang på areal til næring samt infrastruktur, havn, tog, vei i Midt-Norge.
Nok attraktive næringsarealer og samferdsel/infrastruktur er to av de prioriterte næringspolitiske sakene vi jobber kontinuerlig med. Behov for næringsareal ble sist tatt opp i møte med politisk ledelse i Trondheim i februar, og på eget seminar samme måned hvor sentrale politikere i byutviklingskomiteen deltok. Samferdsel/infrastruktur blir tatt opp i våre halvårlige møter med Stortingsbenken og i de fleste møter med politisk ledelse i kommunen. Våre høringsuttalelser i slike saker finnes på http://www.nitr.no/no/naringspolitikk/hc3b8ringsuttalelser

Jobbe for at statlig virksomhet, spesielt innenfor kapital/investering blir lagt til Trondheim (f.eks. forvaltningen av statens ulike investeringer). Også annen statlig virksomhet er viktig fordi det skaper konjunktur-uavhengig aktivitet. Og det ligger MER enn nok i Oslo...
Vi har et eget prosjekt på regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer. Det jobbes mot Trøndelags representanter på Stortinget, finansminister og sentrale medlemmer i finanskomiteen, for å flytte investeringskapital og investeringsmandater til regionen. Vi sitter ikke i førersetet når det gjelder relokalisering av statlige etater, men kommunen har dialog med oss når slike saker ønskes støttet.

Handel – NIT får strykkarakter. Ingen resultater fra arbeidet med å få flere mennesker til Midtbyen.
Skulle i tillegg gått aktivt ut og begrenset tilbudet av handelsareal på Tiller og Lade.
Vi er ikke fornøyd med handelsutviklingen i Midtbyen, selv om Midtbyen Managements tellinger viser at flere folk besøker Midtbyen. Trondheimsindeksen viser at Midtbyen taper markedsandeler. Vi registrerer også at det mot NiTs anbefalinger er fattet politiske vedtak som vi mener vil svekke handelsutviklingen i Midtbyen. Utvikling i Midtbyen er en av våre prioriterte saker og tema i hyppige møter med både politikerne og administrasjonen i Trondheim kommune. NiT er også næringsforening for handelsdrivende utenfor Midtbyen. Vi er opptatt av at markedet må regulere hvor handelsetableringer skjer, i Midtbyen eller på Lade/Tiller. Vi må gjøre Midtbyen mer attraktiv, ikke redusere andre områders attraktivitet. Kom gjerne med konkrete innspill til hvordan vi kan jobbe enda bedre med saker av viktighet for handelsnæringen og Midtbyen.

Uenig i NITs standpunkt om å åpne Gamle Bybro. Dette vil ikke bidra til å skape et bedre bymiljø.
Handelsnæringen i Midtbyen har vært entydig på at Bybroen ikke må stenges fordi det vil begrense tilgjengeligheten for handlende, og fordi det skaper mer forurensende køståing på vei ut av byen.

Parkerings-, elbil- og miljøproblematikken
Vi er opptatt av tilgjengelighet for handlende til Midtbyen. Derfor er vi opptatt av at handlende med bil i Midtbyen lett skal finne seg en parkeringsplass. Hva slags bil de kjører er vi ikke så opptatt av. Hvis det viser seg at andelen arbeidsplassparkering i Midtbyen gjør det vanskeligere for handlende å finne parkering, må det gjøres noe. Vi venter på tall fra Trondheim Parkering på andelen elbiler som står parkert ut over makstid, før vi tar diskusjonen i våre fagråd på hva NiTs anbefalte løsning vil være. Forøvrig jobber Næringsforeningen for å få realisert parkeringshus under Torvet.

Samle sammen relevante aktører på konferanser, hvor man kan mingle og knytte kontakter.
Blant det viktigste NiT skal gjøre for våre medlemmer er å være en attraktiv møteplass og bidra til å samle næringslivet i et lønnsomt fellesskap. Våre 150 seminarer i 2014 som samlet nesten 10.000 deltagere, og ikke minst en lang rekke fagrådsmøter og deltagelse i ulike fora, er med på å få folk til å møtes på tvers av bransjer og fag, og vår erfaring er at mange verdifulle kontakter knyttes på NiTs møteplasser.

NiT bør redusere antall møteinvitasjoner. Det blir litt mye i en travel hverdag.
Ja, med 150 seminarer i året blir det mange møteinvitasjoner fra Næringsforeningen til deg som står oppført som kontakt i din bedrift. Hvis du fortsatt vil ha invitasjoner fra oss, men ikke så mange, kan det være lurt å gå inn på www.nitr.no og segmentere selv innen hvilke fagområder/bransjer du vil motta møteinvitasjoner. Er du kun interessert i samferdsel og styrearbeid, tar det kort tid å huke av dette, slik at du kun blir invitert til relevante arrangementer.

En ting som slår meg er at medlemmene i fagrådene blir sittende i sine posisjoner år etter år. Jeg synes det bør være slik det er i andre styrer at man sitter i f.eks. minimum 2 år for å skape kontinuitet og maksimum 4 år for å slippe inn friske krefter. De ulike fagrådene burde samarbeide mer på tvers.
Dette er et veldig godt innspill som vi skal ta med oss i arbeidet med å revidere mandatet for fagrådene, som vi nå har 23 av. På den ene siden er det som du påpeker nyttig med kontinuitet, og mange av fagrådsmedlemmene som har sittet lengst og gjort en jobb på frivillig basis for NiT har vært uvurderlige ressurser for foreningen og for næringsutvikling i regionen. På den annen side er det alltid fruktbart å sørge for at nye krefter slipper til, og gjerne slik at vi får en god miks i fagrådene med hensyn til alder, kjønn og erfaringsbakgrunn, slik at fagrådene kan utfordre både hverandre og styre og administrasjon i Næringsforeningen. I NiTs styre kan man til sammenligning sitte i maksimalt åtte år, og seks av styrets ti medlemmer har faktisk kommet inn de siste to årene.

Sørge for at foreningen representeres av objektive representanter i møter med premissgivere hvor framtidige byutviklingsplaner diskuteres. Har opplevd at særinteresser framheves på bekostning av andre medlemmers interesser i regi av Næringsforeningen!
Med 1.550 medlemmer og 48.000 ansatte er det ikke alltid lett å fremme et syn på en sak som ikke vil gå på bekostning av enkeltmedlemmers interesser og dermed kanskje fremme et annet medlems interesser. Våre innspill til byutviklingsplaner diskuteres alltid i de aktuelle fagrådene og behandles av styret før NiT sender inn sine innspill, for å passe på at vi ivaretar helheten.

Savner et fagråd for industri og produksjon. Det er fremdeles mange industribedrifter i regionen.
Hittil har vi falt ned på at industribedriftene hører til fagrådene som ligger nærmest sin spesifikke bransje/næring. Men vi er åpne for at et eget fagråd for industri og produksjon kan fylle et behov som vi ikke dekker godt nok i dag, og vurderer kontinuerlig nyttige tilbakemeldinger som dette.

Byggebransjen er en betydelig bransje som NiT prioriterer for lavt i forhold til betydningen i trøndersk næringsliv.
Vi er helt enige i at byggebransjen er av stor betydning for trøndersk næringsliv, og er så heldige å ha aktive fagråd både innen bygg/anlegg og eiendom, med engasjerte næringslivsledere som medlemmer. Fagrådene bidrar til at vi setter viktige saker for bransjen på agendaen i møte med politikere og administrasjon i de seks kommunene vi er representert. I tillegg arrangerer vi mange seminarer og konferanser i løpet av året på relevante tema, for eksempel Byggebørsen og Byggenavet. Vi har hatt temanumre i Midtpunkt om byggebransjen, og vi jobber mye med å fremme og diskutere byutvikling. Dessuten presenteres medlemsbedrifter innen bygg/anlegg og eiendom relativt ofte gjennom lederintervjuer i magasinet.

Få til en bedre næringspolitisk arena for håndverkerbransjene.
Flere og bedre næringspolitiske arenaer for håndverkerbransjene er ubetinget positivt. Flertallet av håndverkerbedriftene er tilknyttet Håndverkerforeningen, og ikke Næringsforeningen. En sammenslåing har vært diskutert tidligere, men har ikke vært på agendaen de siste årene. Vi har et godt samarbeid med Håndverkerforeningen, som vi gjerne styrker ytterligere.

Flere rene nettverksmuligheter, spesielt rettet mot yngre. Viktig for å sikre tilgang på riktig kompetanse, og gjøre Trondheimsregionen til en attraktiv arbeidsplass for nyutdannede.
Det er viktig å ha en klar stemme fra de som representerer morgendagens nærings- og arbeidsliv inn i foreningen. Vi tror at det å skape en arena for samfunns- og næringslivsinteresserte unge mennesker vil gjøre Trondheimsregionen til et enda mer attraktivt sted å drive næringsvirksomhet. Derfor arrangerte vi nylig en konferanse for yngre med lederansvar, med god oppslutning og mange positive tilbakemeldinger. I april legger vi frem en styresak om etablering av et eget medlemsnettverk for unge ledere/medarbeidere, som blir veldig spennende dersom det blir vedtatt. Følg med i neste Midtpunkt!

Mer redaksjonelt fokus på små og mellomstore bedrifter/medlemmer i Midtpunkt. I overvekt for mange artikler om de store børsnoterte lokomotivene i regionen. Dette bør i større grad balanseres i Midtpunkt.
I fjorårets seks utgivelser av Midtpunkt ble 111 virksomheter omtalt redaksjonelt. En gjennomgang av de tre siste årgangene viser at den lille håndfullen vi har med trønderske børsnoterte selskaper slett ikke har fått spesielt mye spalteplass i Midtpunkt. Målet er at vi gjennom en årgang skal få bedre oversikt over bredden i trøndersk næringsliv, fra de tunge aktørene til gründerbedriften – fra de rutinerte profilene til fremtidens profiler med masse entusiasme og ståpåvilje. Midtpunkt søker også å vise sammenhenger bak og forutsetninger for verdiskapingen i regionen vår. Meldingen fra deg forteller oss at vi skal fortsette å lete etter den riktige balansen. Innspill og tips fra leserne er veldig viktig for å utvikle magasinet til å bli mer lesverdig og relevant.

Innsats for å løfte forskningen fra NTNU og SINTEF ut i kommersiell suksess sammen med NITs medlemsbedrifter.
NiT vedtok i 2014 at kommersialisering av teknologi skal være et eget strategisk satsingsområde, og dette gjennomføres med full styrke i 2015, ved opprettelse av et eget fagråd og en rekke aktiviteter og ressurser knyttet opp mot dette. Ett av målene er at Trondheimsregionen i 2025 skal ha 1.000 teknologibedrifter med mer enn 20.000 ansatte. Følg med i juninummeret av Midtpunkt for en bredere presentasjon av planene for dette fagrådet!

NIT er alt for passive i sitt arbeid med å få igjennom saker mot byens politikere. NiT har mye å lære av fagforeningene når det gjelder og kjempe for sine fagsaker. NiT må bli mye tøffere – det blir mye prat og få resultater.
Til forskjell fra fagforeningene har Næringsforeningen få virkemidler å stille opp med når politiske beslutninger ikke hensyntar næringslivets interesser. Å argumentere klart og tydelig for vårt syn i saker av viktighet for næringslivet direkte med politikerne og administrasjonen er noe vi vil fortsette med. Å samarbeide med andre organisasjoner/foreninger fra sak til sak for å skape større forståelse og kunnskap i det politiske miljø er også viktig for oss i vårt næringspolitiske arbeid. Og så er det viktig å understreke at vi alltid er åpne for å lytte til medlemmene våre og deres innspill til hvordan vi kan jobbe bedre for å formidle næringslivets interesser i vår myndighetskontakt.

Fortsett med å støtte Trondheims utelivsbransje for rettferdig behandling fra Trondheim kommune.
Dette bruker vi mye tid på nå. Dagens system bidrar ikke til at Trondheim blir en ennå bedre utelivs- og vertskapsby. Vi har fått administrasjonen i kommunen med på en evaluering av dagens regelverk og kontrollsystem. Evalueringen vil vi bruke til å foreslå endringer.

Fortsett den fantastiske jobben dere gjør. Stolt av å være medlem 
Takk for oppmuntrende ros – vi lover å stå på videre for Trondheimsregionen og våre flotte medlemmer!


Henter møter...