Meny
 
 

Nytt tilbud til byggenæringen

NiT lanserer prosjektet "Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene".

Bygg -og anleggsnæringen må akselerere sin klimaomstilling, og dette unike samarbeidsprosjektet mellom næringsliv og offentlige byggherrer skal bidra til raskere og en mer effektiv omstilling. Prosjektet  «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» skal identifisere hva vi kan få til raskt, og hvilke lavthengende frukter som kan omformes til bærekraftskriterier i offentlige innkjøp. Første fase skal gjennomføres på tre til fem reelle og utvalgte anskaffelser som benyttes som piloter.

Prosjektet er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Trondheimsregionens Fagråd Bygg og Anlegg, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, SINTEF, NTNU, Prosjekt Norge, RIF, EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim.

Hvorfor er bærekraftige anskaffelser viktig?

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) står for 16% av totale klimagassutslipp og 25% av avfallet i Norge. Det betyr omkring 2,1 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving, samt ytterligere nesten en million tonn fra anleggsaktivitet. Med dette er Norges største fastlandsnæring regnet som den næringen med størst potensial for økt sirkularitet i egen næring.

De økte råvareprisene på grunn av bl.a. korona og krigen i Ukraina, gjør usikkerheten i bransjen større; noen byggherrer utsetter prosjekter, mens andre tvinger seg selv til å tenke nytt. Dette prosjektet skal fokusere på å tenke nytt, og vi trenger at hele verdikjeden melder seg på.

Offentlig sektor i Norge kjøper varer og tjenester for omkring 600 milliarder kroner i året. Av disse brukes 163 - 245 milliarder kroner innen bygg og anlegg, og årlig gir dette et klimafotavtrykk på ca. 11 millioner tonn CO2. I 2017 utgjorde dette 16% av landets totale avtrykk.

BAE-næringen er kritisk viktig for at Trøndelag skal nå sine mål om klimanøytralitet innen 2030 og for at Trondheim kommune skal kunne kutte sine direkte utslipp med 80% innen samme periode.

Og hvor er potensialet størst? Jo, hos de små og mellomstore bedriftene. I Norge er 99% av bedrifter små eller mellomstore, og representerer 47% av ansatte i privat sektor. Totalt finnes det 24.224 bedrifter i bygg- og anleggsektoren per 1. januar 2018 med færre enn 100 ansatte.

Våre undersøkelser viser bl.a. at SMB-er er mer aktuelle for små -og mellomstore prosjekter når det offentlige gjør sine anskaffelser. Skal vi nå denne målgruppen må bærekraftsarbeidet i bransjen i større grad gjennomsyre også de små og mellomstore byggeprosjektene, både de som er under oppføring og de som er i drifts- og vedlikeholdsfasen.

Utfordringen, og en viktig hypotese i dette prosjektet, er at SMB-er i stor grad består av operativ arbeidskraft, uten ressurser dedikert til bærekraftsomstilling. Dette kan fort bli en negativ spiral; mangelen på satsing kan føre til ekskludering fra offentlige anskaffelser, og overlevelsesevnen synker drastisk om bedriften ikke kan levere på bærekraftskriterier i fremtiden.

Derfor skal vi bruke de små og mellomstore bygge-, drifts- og vedlikeholdsprosjektene til å bygge kompetanse både hos innkjøpere og leverandører. Dette vil øke kunnskapen i bransjen og forhåpentligvis inspirere både byggherrer og SBM-er til raskere, bedre og tryggere omstilling.

 

Hva skal gjøres i prosjektet?

Kort oppsummert skal vi:

1.       Velge 3-5 anskaffelser (verdi ca. 1-50 millioner), som blir «prøvekaniner» i prosjektet. Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune er først ut.

2.       Samle byggherrene og potensielle leverandører i ett rom, hvor de sammen skal finne de enkle tiltakene som kan ha mest effekt når det gjelder å redusere klimagassutslipp og avfall.

3.       Omforme tiltakene til «bærekraftskriterier» som skal testes ut i de valgte anskaffelsene, i samarbeid med NTNU og SINTEF.

4.       Måle hva som fungerte, eller ikke fungerte, slik at framtidige anskaffelser kan tilpasses det vi lærer.

5.       Planlegge og finansiere neste fase av prosjektet.

 

Lurer du på hva slags kriterier vi ender opp med? Det gjør vi også! Samtidig føler vi oss ganske sikre på at vi i første omgang kan komme langt med å stille spørsmål som: Må det kastes? Må det gjøres sånn? Kan det gjenbrukes? Kan vi tenke annerledes?

 

Hvordan kan du engasjere deg?

Første bud er å ta kontakt dersom prosjektet virker interessant, og så finner vi ut hvordan din bedrift best kan koble seg på. Alle kan bidra, og vi oppfordrer spesielt små og mellomstore utførende bedrifter til å ta kontakt.

Her er noe av det du kan bidra med:

·       Delta på workshops og gi innspill til konkrete tiltak for de utvalgte anskaffelsene.

·       Sitter du på ekspertise innen sirkulærøkonomi, anskaffelser eller bygg og anlegg, og ønsker å bidra? Det settes opp en egen ekspertgruppe, og det er mulig å melde interesse for å delta.

·       Drive fram egne delprosjekter som kan hjelpe omstillingen. Vi setter nå i gang med fase 1 av en langsiktig satsing, og forventer at det kan forgreine seg i delprosjekter og løse utfordringer som i framtiden kan resultere i nye bærekraftskriterier.

·       Ønsker du å bidra med kapital eller andre ressurser inn i prosjektet?

 

Ta kontakt

Kontaktperson: Torstein Langeland, Bærekraftsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen
E-post: torstein@nitr.no
Telefon: +47 954 611 57


Henter møter...