Næringspolitikk

Næringsforeningen skal sørge for at myndighetene gir næringslivet i Trondheim best mulig rammevilkår.

Næringspolitikk er alle vedtak fattet av politikere, og myndigheter som har betydning for hvor enkelt det er å starte eller drive næringsvirksomhet i Trondheimsregionen.

Eksempler på næringspolitikk kan være:

 • Kommunalt nivå: Å sikre nok tomter til næringsformål, ha en effektiv reguleringsprosess, skjenkepolitikk kvalitet på kommunale tjenester og konkurranseutsetting av varer og tjenester.
 • Fylkeskommunalt nivå: Bruk av fylkeskommunale midler til næringsutvikling og havbrukskonsesjoner.
 • Statlig nivå: Vei og annen infrastruktur for transport, sikre nok kapital, sikre nok penger til forskning og utvikling, hindre konkurransevridende effekt av statlige vedtak, og oljekonsesjoner

Prioriterte saker
Styret i Næringsforeningen har for 2011 prioritert følgende oppgaver på styrenivå:

 1. Kommunevalget 2011. Oppfølging av de sakene som har vært nevnt i annonsekampanjen høsten 2010
 2. Oppfølging av Kommuneplanens arealdel for Trondheim, Malvik og Melhus
 3. Oppfølging av beslutning om godsterminal
 4. Revideringen av Miljøpakken
 5. Gjennomføre samarbeidsprosjektet med Trondheim Kommune om utvikling av sentrum
 6. NiT skal bidra aktivt til gjennomføringen av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen.

Slik arbeider vi
Næringsforeningen har ulike strategier for å fremme våre synspunkt. Felles for dem er at de baserer seg på å bygge tillit hos beslutningstagere, og at vi skal være konstruktiv, kompetansebasert og løsningsorientert. Næringsforeningen overvåker det politiske saksfeltet gjennom å lese sakslister til politiske møter, relevante saksdokumenter, være til stede på møter i Bystyre/Formannskap og gjennom direkte dialog med politikere.

Noen arbeidsformer:

 1. Vi har en bred dialog med heltidspolitikerne i Trondheim kommune. Det kan skje på ulike arenaer. For eksempel gjennom telefoner med kommunalråder om enkeltsaker, jevnlige møter med ordføreren, og møter med Formannskapet.
 2. Bruk av media til å sette saker på dagsordenen
 3. Samarbeid med andre organisasjoner. Sammen med blant annet NHO og NAF har vi dannet Vegforum Trøndelag, som koordinerer regionens arbeid med å få mer statlig penger til vegutbygging. Vegforum arrangerer konferanser og møter med stortingspolitikere.


Hva betyr dette for din bedrift? Alle medlemsbedrifter har direkte tilgang til Næringsforeningen for å fremme saker som er viktige for sin bedrift.