Meny
 
 

Prioriterte saker i 2017


Fjoråret ble nok et aktivt år i NiT. Vi økte antall medlemmer til 1.644, arrangerte 149 seminarer med 11.000 deltagere, hadde høy aktivitet i fagrådene og i GROnett og jobbet med mange næringspolitiske saker, hvorav flere med positivt utfall. Når det gjelder næringspolitikk handler det imidlertid om langsiktig jobbing, og mange av sakene på dagsorden i 2016 fortsetter inn i 2017.

Oversikten over næringspolitiske saker som fagrådene og NiT er opptatt av er lang – rundt 70 med stort og smått. Styret i NiT velger hvert år ut noen prioriterte saker på lokalt/regionalt nivå, og noen på nasjonalt nivå der vi må jobbe mot stortingspolitikerne våre. For 2017 har styret i tillegg valgt ut tre strategiske fokusområder som NiT skal jobbe aktivt med; kommersialisering av teknologi, internasjonalisering og tilgang på relevant kompetanse.

Førstnevnte er også pekt ut som satsningsområde for både Sør- Trøndelag fylke og kommunene i regionene. Næringslivets største komparative fortrinn er nærheten til våre fremragende forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vi er dyktige på nyetableringer basert på teknologi. Impello-analysen for 2016 viser at vi har 592 teknologiselskaper med 11.695 ansatte som omsetter for 21,9 milliarder kroner. Det viser at vi evner å kommersialisere teknologi, men vi tror vi har mye mer å gå på når det gjelder å bygge lønnsomhet og vekst innenfor dette området, og å få næringslivet til å ta i bruk ny teknologi uavhengig av bransje. NiT har utarbeidet en tiltaksplan for hva vi kan bidra med for at vi skal bli enda bedre på kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen.

Internasjonalisering henger tett sammen med kommersialisering. NiT jobber aktivt med å tilrettelegge for nettverk og nyttige kontakter, tilby møter, seminar og arenaer som kan bidra til internasjonal kompetanseoppbygging og som pådriver for internasjonale aktiviteter. I 2017 starter vi en serie med rundeborddiskusjoner basert på utvalgte problemstillinger knyttet til internasjonalisering. Der det er gjennomførbart og av interesse for våre medlemmer, arrangeres også studieturer og nettverksturer som kan gi informasjon om og tilgang til nye markeder.

Tilgang på relevant kompetanse er en av de største utfordringene i årene fremover. Tiltak knyttet til å få enda flere studenter til å bli i regionen etter endte studier, samt tettere dialog med videregående skoler for styrking av yrkesfagene, vil stå høyt på NiTs dagsorden.

I tillegg til dette har styret valgt ut følgende prioriterte saker på lokalt/regionalt nivå i 2017:
• Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling i alle våre kommuner
• Helhetlig areal- og samferdselspolitikk i regionen
• Oppfølging av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

På nasjonalt nivå står disse næringspolitiske sakene øverst på prioriteringslisten:
• Bygge nasjonal finansindustri og flere/større aktive eierskapsmiljø
• Gode utviklingsmuligheter for FoU/utdanningsinstitusjonene
• Helhetlig transportsystem for gods- og persontransport på vei, bane, sjø og med fly


Vi ser frem til et godt samarbeid med våre politikere også i 2017!

Berit Rian
Adm. direktør

 


Henter møter...