Styrets prioriterte næringspolitiske saker 2020

NiTs næringspolitiske saker er satt opp på bakgrunn av innspill fra våre fagråd, enkeltmedlemmer, administrasjonen og styret. Styret velger hvert år hvilke næringspolitiske saker som skal prioriteres på lokalt/regionalt nivå og på nasjonalt nivå.

PRIORITERTE SAKER PÅ LOKALT/REGIONALT NIVÅ I 2020

By- og regionutvikling
- Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling i alle NiT-kommuner
- Sikre tilgjengelighet til sentrum for alle brukere
- Forsterking av lokale sentrum og lokalsenter
- Sikre nok bolig- og næringsareal som støtter opp under utvikling av sentrumsområdene - både kommunesentra, lokale sentrum og lokalsenter

Helhetlig areal- og samferdselspolitikk i regionen
- Nok bebyggbart næringsareal på riktig sted i regionen i et 30-års perspektiv
- Videreutvikling av kollektivtilbudet, både i Trondheim og i regionen
- Rask oppstart av FV704 til Tulluan
- Positivt vedtak om oppgradering av FV30 Støren – Røros, med byggestart 2023
- Havnestruktur og transportårer som bidrar til godsoverføring på sjø til og fra regionen
- Videre utvikling av rutetilbud ved Trondheim lufthavn Værnes tilpasset næringslivets behov

Oppfølging av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen
- Bidra aktivt til gjennomføring av eksisterende plan, med spesiell fokus på flg. delmål:
- Mer næringsfremmende politikere og offentlige administrasjoner
- Lede arbeidet med utarbeidelse av ny strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

PRIORITERTE SAKER PÅ NASJONALT NIVÅ I 2020

Lavere skatter og økt kapitaltilgang for næringslivet
- Reduksjon av selskapsskatten til 20%
- Utfasing av formueskatt
- Stoppe forslaget om grunnrenteskatt på havbruksnæringen
- Bidra til opprettelse av flere nasjonale investeringsmandat i unoterte aksjer og til at det åpnes for at mandatene kan legges til storbyregionene
- Sikre nok utviklingskapital i alle faser for gründer- og vekstbedrifter, samt styrke Investinors mandat i tråd med føringene fra Kapitalutredningsutvalget

Gode utviklingsmuligheter for FoU/utdanningsinstitusjonene
- Samlet bevilgning til campus NTNU og rask byggestart
- Innovasjonssenter i Hesthagen vedtas realisert som første felles prosjekt som del av utvikling av Innovasjonsdistrikt i Gløshaugen-/Elgeseter-området
- Rask realisering av Ocean Space Centre
- Økte statlige midler til forskning

Helhetlig transportsystem for gods- og persontransport på vei, bane, sjø og med fly
- Sikre at følgende prosjekter blir del av kommende Nasjonale transportplan:
      - 30 min. frekvens på jernbane fra Melhus til Stjørdal i løpet av 2024, samt innfasing av nye togsett fra 2021
       - Elektrifisering av Trønderbanen Trondheim-Stjørdal, samt Meråkerbanen fra 2021
       - Utredning av Heggstadmoen som alternativ plassering av godsterminal
       - Oppgradering av kapasitet og kvalitet Dovrebanen
       - Økt frekvens på persontog på Trondheim - Oslo fra 2022
       - Økte statlige virkemidler som bidrar til godsoverføring på sjø
       - Igangsette konseptvalgutredning av ytre ringveg forbi Trondheim
- Utvidelse av Nye Veier AS sin portefølje på riksveg i Trøndelag
- Videre utvikling av Trondheim lufthavn Værnes – sikre investeringsmidler for videre utbygging av flyplassen tilpasset trafikkvekst

Vi ser frem til et godt samarbeid med våre politikere også i 2020!

Berit Rian
Adm. direktør