Styrets prioriterte næringspolitiske saker 2022

NiTs næringspolitiske saker er satt opp på bakgrunn av innspill fra våre fagråd, enkeltmedlemmer, administrasjonen og styret. Styret velger hvert år hvilke næringspolitiske saker som skal prioriteres på lokalt/regionalt nivå og på nasjonalt nivå.

PRIORITERTE SAKER PÅ LOKALT/REGIONALT NIVÅ I 2022

By- og regionutvikling
- Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling i alle NiT-kommuner
- Sikre nok bolig- og næringsareal som støtter opp under utvikling av kommunesentra, lokale sentrum og lokalsenter

Helhetlig areal- og samferdselspolitikk i regionen
- Tilgang på byggeklart næringsareal som fortrinn for Trondheimsregionen
- Videreutvikling av kollektivtilbudet, både i Trondheim og i regionen
- Oppstart av FV704 fra Tanem til Tulluan i 2022, ferdigstillelse i 2024
- Positivt vedtak om oppgradering av FV30 Støren – Røros, med byggestart 2023
- Havnestruktur og transportårer som bidrar til godsoverføring på sjø til og fra regionen

Oppfølging av Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen og Trøndelag
- Sørge for positivt vedtak om Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen i alle kommuner
- Sikre at kommunene i Trondheimsregionenfølger opp strategien gjennom å utarbeide kommunale tiltaksplaner i tett dialog med næringslivet
- Bidra aktivt i fylkets næringspartnerskap for å sikre oppfølging av Verdiskapingsstrategien for Trøndelag

PRIORITERTE SAKER PÅ NASJONALT NIVÅ I 2022

Rammevilkår for vekst og utvikling
- Bidra til opprettelse av flere nasjonale investeringsmandat i unoterte aksjer for Folketrygsfondet og til at det åpnes for at mandatene kan legges til storbyregionene
- Sikre nok utviklingskapital i alle faser for gründer- og vekstbedrifter, samt styrke Investinors mandat i tråd med føringene fra Kapitalutredningsutvalget
- Harmonisering av skatter og avgifter for næringslivet
- Bidra til forenkling av regelverk og rapporteringsplikter for næringslivet
- Jobbe for å forenkle og fjerne rammevilkår som er til hinder for sirkulære forretningsmodeller

Gode utviklingsmuligheter for FoU/utdanningsinstitusjonene
- Byggestart campus NTNU senest 2024 og ferdigstillelse 2028
- Sikre byggestart av Ocean Space Centre i 2023

Helhetlig transportsystem for gods- og persontransport på vei, bane, sjø og med fly
- 30 min. frekvens på Trønderbanen i løpet av 2024
- Avklart løsning og plassering for ny godsterminal som sikrer godsvekst på jernbane
- Konseptvalgutredning av ytre ringveg forbi Trondheim
- Infrastrukturutvikling ved Trondheim lufthavn Værnes nødvendig for innfasing av mer miljøvennlige fly, og videre utvikling av rutetilbudet


Vi ser frem til et godt samarbeid med våre politikere også i 2022!

Berit Rian
Adm. direktør