Sirkulært

Sirkulært er et prosjekt som skal tilrettelegge for omstilling av næringslivet i Trondheimsregionen mot en sirkulær økonomi. Prosjektet er et svar på målsetninger satt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og skal tilrettelegge for at næringslivet kan utnytte de mulighetene som dette gir. 

Prosjektets fase 1 ble gjennomført i 2021-22 av Næringsforeningen i Trondheimsregionen og ble delfinansiert av Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Hovedaktivitetene var en kartlegging av økosystemet knyttet til sirkulærøkonomi i Trondheim og Trøndelag, i tillegg til en rekke formidlingsaktiviteter som webinar, seminar, konferanser, podcast, en Facebook-gruppe, m.v. 
Utforsk prosjektets innhold på sirkulart.com, les sluttrapporten fra Sirkulært fase 1, og utforsk Facebook-gruppen Sirkulærøkonomi i praksis

De viktigste betraktningene fra prosjektets fase 1 er: 

  • Vi har opparbeidet kunnskap og et bedre datagrunnlag som hjelper oss å forstå næringslivets forhold til sirkulærøkonomi samt muligheter og utfordringer. Samtidig trengs mer og bedre data for å kunne måle framgang. 
  • Vi er fortsatt i tidlig fase av den sirkulære omstillingen, der innovatørene og pilotprosjektene leder vei, mens det ellers er et stort strekk i laget. 
  • Det er et stort informasjonsbehov, som vil bli enda større når resterende næringsliv modnes. Her trengs både basiskunnskap og mer spesialiserte tema fortløpende. 
  • Nettverk blir en kritisk suksessfaktorer, og må stimuleres og satses på. Her må vi i større grad jobbe på tvers av bransjer, fagfelt, byer, regioner og land. 
  • Det kreves større grep på rammevilkår, spesielt knyttet til skatter og avgifter, virkemidler, det regulatoriske og anskaffelser. 
  • Det er behov for et nytt tankesett for åpenhet, samarbeid og deling for å sikre tilstrekkelig fart på omstillingen. Dette gjelder ikke minst privat/offentlig samarbeid i forbindelse med anskaffelser og rammevilkår. 
  • Det er noen bransjer som krever ekstra fokus, herunder bl.a. bygg og anlegg, industri, varehandel og bioøkonomi
  • Næringsforeningenes rolle vil bli sentral for å bygge nettverk og samarbeid på tvers av bransjer og privat/offentlig sektor, på grunn av sammensetningen av nettverkene våre. Det nasjonale og internasjonale perspektivet blir også viktig, og bør påvirke hvordan vi videreutvikler våre nettverk. 

Fase 2 av prosjektet er under planlegging, og det er allerede satt i gang et spin-out-prosjekt for å øke samarbeidet på tvers av verdikjede og offentlig og private aktører i bygg- og anleggsnæringen. Les mer om prosjektet Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene


Kontaktperson er prosjektleder Torstein Langeland, som er bærekraftsansvarlig/næringsutvikler i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.