Meny
 
 

Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene

Prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» skal bidra til en trygg overgang til bærekraftige anskaffelser for små og mellomstore bedrifter, gjennom de små og mellomstore bygge-, drifts- og vedlikeholdsprosjektene. 
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Trondheimsregionens Fagråd Bygg og Anlegg, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, SINTEF, NTNU, Prosjekt Norge, RIF, EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim.

 

Ønsker du å få informasjon om hendelser og arrangement knyttet til prosjektet? Meld deg på e-postlisten.

 

Se webinar arrangert av Nasjonal Kunnskapsarena for ombruk av byggematerialer som ble gjennomført 5. desember 2023 og hvor status i prosjektet ble presentert for 250 deltakere. Spol fram til tidskode 18:13 for å se innlegget om prosjektet.

 

Se presentasjon av prosjektet:

Read about the project Sustainable Procurement for the normal building projects in English.

Se opptak av webinaret som ble gjennomført 25. april 2023, hvor også noen tidlige funn fra prosjektet ble vist fram:

 

Siste status i prosjektet

Første erfaringer kommet inn (November 2023)

Fire av de fem planlagte anskaffelsene er nå i prosess, og leverandør har blitt valgt for den første anskaffelsen hos Trondheim kommune, som gjelder ombygging av kommunale boliger. SINTEF har intervjuet både aktører som har svart på anskaffelsen samt flere som ikke har svart. Funn fra forskningen vil publiseres senere, men tidlige indikasjoner viser at leverandørenes oppfattelser fra tidligere anskaffelser kan påvirke hvorvidt de vil svare på en anskaffelse med miljøkrav. Det handler altså om å bygge tillit til at kravene er reelle. Et par eksempler på spørsmål som ble stilt:

 1. Kan vi ha tillit til at vurderingen av miljøkravene er rettferdig? Noen opplevde her at vektingen kan være tilfeldig fra prosjekt til prosjekt.
 2. Blir miljøkravene faktisk fulgt opp i prosjektet?
   

Funnene fra første prosjekt vil bli tatt med inn som læring i de kommende anskaffelsene. Samtidig begynner arbeidet med prosjektets neste faser, hvor vi skal se hvordan flere kan ta i bruk metoden som utvikles, og hvordan det kan bli enklere å dele og kunnskap og erfaringer med andre.

Kravet om minst 30% vekting av miljø i offentlige anskaffelser fra 1. januar 2024 gjør prosjektet og funnene ekstra viktig, og vi anbefaler å få med deg webinaret Anskaffelser og nye miljøkrav som arrangeres av Nasjonal kunnskapsarena for ombruk av byggematerialer. Der får du både innblikk i de nye kravene, og en presentasjon av prosjektets funn så langt.

 

Første anskaffelse er publisert (juli 2023)

Første anskaffelse som bruker prosjektets innsikt har nå blitt lagt ut på Doffin. Trondheim kommune er først ut med et ombyggingsprosjekt der små kommunale leiligheter skal omformes til familieboliger som følge av endring i behovet i målgruppen.

Workshopen som ble gjennomført med 70 påmeldte i mars viste tydelig at økonomi er den viktigste utfordringen i omstillingen mot mer bærekraftige anskaffelser. På bakgrunn av dette tydelige signalet og en rekke andre undersøkelser, tester anskaffelsen ut følgende bærekraftskriterier:

 • Gjenbruk vektes 30% i tildelingskriteriene. Leverandøren må foreslå helt konkrete muligheter for økt gjenbruk utover det som allerede er lagt i prosjektet. Målet er at det skal nytte å tenke kreativt når det kommer til gjenbruk.
 • Entreprenøren får beholde mellomlegget hvis de kan spare penger på å gjenbruke byggematerialer. Dette kriteriet tar utgangspunkt i Trondheim kommunes erfaring fra tidligere prosjekter at gjenbruk ofte har ført til reduserte kostnader. Håpet er at dette vil inspirere potensielle leverandører til å få i gang tankeprosessen og tenke kreativt, og så får de betalt for nye byggevarer selv om de foreslår gjenbruk.
   

Et viktig prinsipp i prosjektet er at det er lov å prøve og feile. Prosjektet vil se på respons og effekt i anskaffelsen og basert på erfaringer justere kriteriene i påfølgende anskaffelser.

 

Utvalgte anskaffelser (mai 2023)

Hovedtema for utvalgte anskaffelser vil være ombygging. 

Trondheim kommune har valgt ut et prosjekt knyttet til ombygning av kommunale boliger, som deles inn i flere delprosjekter. Prosjektet er bevilget 50 mnok og skal bygge om enheter med få rom til større familieboliger. Kommunen vil gjennomføre flere anskaffelser i prosjektet, som passer godt da vi kan teste ut kriterier i flere av disse anskaffelsene.  

Trøndelag fylkeskommune har valgt to ombyggingsprosjekter. Det ene prosjektet er utvidelse av en verkstedhall på Charlottenlund videregående skole, og det andre prosjektet er bygging av et vognskjul og et lite bygg som skal inneholde et aktivitetsapparat for hester.

 

Utarbeidelse av bærekraftskriterier

Prosjektet gjennomførte en workshop 31. mars 2023, med 70 påmeldte deltakere som representerer et tverrsnitt av byggebransjen. Grafen under viser denne unike sammensetningen av mennesker som var viktig for å få til de gode diskusjonene. Zoom inn for å se teksten på grafen.

Deltakeroversikt fra workshop

Du kan se noen av resultatene fra workshopen i webinaropptaket, og flere funn vil publiseres etter hvert. Prosjektet jobber nå med å omgjøre innspillene fra workshopen til tiltak som kan prøves ut i de aktuelle byggeprosjektene. Den første anskaffelsen er planlagt utsendt i løpet av Q2 2023.

 


Mer om prosjektet 

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) står for 16% av totale klimagassutslipp og 25% av avfallet i Norge. Det betyr omkring 2,1 millioner tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving, samt ytterligere nesten en million tonn fra anleggsaktivitet. Med dette er Norges største fastlandsnæring regnet som den næringen med størst potensial for økt sirkularitet i egen næring.

 
Modningen mot et mer bærekraftsorientert tankesett skjer nå raskt både hos bygg- og anleggsnæringen og innkjøpere i offentlig og privat sektor. Samtidig er det de store flaggskipprosjektene som får mest oppmerksomhet, mens i de små og mellomstore bygge-, drifts- og vedlikeholdsanskaffelsene er det fortsatt pris som i hovedsak gjelder ved valg av leverandør.

 
Når vi vet at små og mellomstore bedrifter i større grad leverer til de mindre prosjektene – og de representerer 99% av selskapene – så er det ingen overraskelse at bransjen som helhet opplever liten etterspørsel etter produkter og tjenester med klima- og miljøprofil. Innkjøperne er på sin side usikre på hvilke krav de kan stille til SMB-ene i anskaffelsene, noe som gjør at mange vegrer seg mot å introdusere miljø- og bærekraftkriterier. 
Prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» skal bygge et tettere samarbeid over tid mellom leverandør og bestiller, hvor vi gjennom en rekke konkrete anskaffelser skal avdekke mulighetene og teste ut bærekraftkriterier.

  
Prosjektet er nå i fase 1 som har har følgende hovedaktiviteter: 

 • Velge 3-5 anskaffelser (verdi ca. 1-50 millioner), som blir «prøvekaniner» i prosjektet. Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune er først ut. 
 • Samle innkjøpere med hele verdikjeden for de aktuelle prosjektene, hvor de sammen skal finne de enkle tiltakene som kan ha mest effekt når det gjelder å redusere klimagassutslipp og avfall. Sirkulærøkonomi er prioritert tema. 
 • Tiltak omformes til «bærekraftkriterier» som skal testes ut i de valgte anskaffelsene, i samarbeid med NTNU og SINTEF.  
 • Måle hva som fungerte, eller ikke fungerte, og dele kunnskapen slik at framtidige anskaffelser kan utvikles videre.
 • Planlegge og finansiere neste fase av prosjektet. 

 
Prosjektorganisasjon

Prosjektet består av en styringsgruppe og arbeidsgruppe, i tillegg til at en ressursgruppe skal etableres. Her er en oversikt over hvem som sitter hvor i de etablerte gruppene: 
 
Styringsgruppens medlemmer: 
Torstein Langeland, NiT (styringsgruppeleder) 
Audun Otterstad, EBA Trøndelag og fagråd bygg og anlegg 
Rune Venås, Trøndelag fylkeskommune 
Ranka Eric Kvarving, Håndverkerforeningen i Trondheim og fagråd bygg og anlegg 
Mie Abelgaard, Trondheim kommune 
Vikas Thakur, NTNU og fagråd bygg og anlegg 
Michelle Wright, Norconsult og leder av fagråd bygg og anlegg 
 
Arbeidsgruppens medlemmer: 
Mads Solberg Eriksen (leder) 
Heather Louise Mason, Trøndelag fylkeskommune 
Vegard Knotten, SINTEF 
Petter Nerbye Grønbeck, Trondheim kommune 
Olav Torp, NTNU 
Torstein Langeland, NiT

 

Hvordan du kan engasjere deg

Første bud er å ta kontakt dersom prosjektet virker interessant, og så finner vi ut hvordan din bedrift best kan koble seg på. Alle kan bidra, og vi oppfordrer spesielt små og mellomstore utførende bedrifter til å ta kontakt. Er du byggherre i offentlig eller privat sektor så er det også mulig å følge prosjektet. Ta kontakt for mer informasjon. 


Her er noe av det du kan bidra med: 
Delta på workshops og gi innspill til konkrete tiltak for de utvalgte anskaffelsene. 
Sitter du på ekspertise innen sirkulærøkonomi, anskaffelser eller bygg og anlegg, og ønsker å bidra? Det planlegges en egen ressursgruppe, og det er mulig å melde interesse for å delta. 
Drive fram egne delprosjekter som kan hjelpe omstillingen. Vi setter nå i gang med fase 1 av en langsiktig satsing, og forventer at det kan forgreine seg i delprosjekter og løse utfordringer som i framtiden kan resultere i nye bærekraftskriterier. Har du allerede et prosjekt planlagt så er det fullt mulig å koble prosjektene sammen 
Bidra med kapital eller andre ressurser inn i framtidige faser av prosjektet (fase 1 er p.t. finansiert) 
 
Kontaktperson er styringsgruppeleder Torstein Langeland, som er bærekraftsansvarlig/næringsutvikler i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
 


Henter møter...