Meny
 
 

10 strakstiltak for Midtbyen

Vil ha flere folk til sentrum.

Som følge av synkende besøkstall i Midtbyen har Næringsforeningen etter dialogmøte med Formannskapet i juni spilt inn en rekke tiltak som både kan bedre tilgjengelighet og opplevd tilgjengelighet til Midtbyen, øke attraktivitet og tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser i sentrum.

Under følger NiTs forslag til strakstiltak for Midtbyen:

 

Trondheim kommune v/Rådmannen og Formannskapet

Trondheim 13.06.2018

STRAKSTILTAK FOR MIDTBYEN

Det vises til dialogmøte med Formannskapet om Midtbyen den 5. juni. NiT ønsker med dette å foreslå en del tiltak som kan iverksettes raskt og som vi mener vil kunne ha en positiv effekt på å få opp besøkstallene til Midtbyen. Dette er diskutert i ulike fora og med flere av våre medlemmer i Midtbyen. Det er ønskelig at forslagene legges frem for politisk behandling så raskt som mulig.

På overordnet nivå er næringslivet opptatt av at Midtbyen fremstår som tilgjengelig for de som ønsker å bruke den og at det legges godt til rette for aktiviteter og opplevelser for byens befolkning i Midtbyen.

Vi ønsker at alle de nedennevnte forslag skal bli tatt opp til vurdering, men vil fremheve følgende tiltak som særdeles viktige:

1. Endring av vedtak om stenging av Bakke bro

Endrede adkomster til Midtbyen må være en del av arbeidet med ny gatebruksplan. Å stenge Bakke bro for biltrafikk i retning Midtbyen, ikke minst når det er planlagt stenging av Nidelv bru på grunn av nødvendige vedlikeholdsarbeider, vil være svært uheldig. For å sikre tilgjengelighet østfra må Bakke bru holdes åpen for biltrafikk inn til Midtbyen.

2. Viktige forutsetninger for gjennomføring av prøveprosjekt i Olav Tryggvasons gate

Prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate må legge godt til rette for de næringsaktørene som ønsker å skape mer liv og aktivitet i gaten. Aktørene ønsker tilgang til minst 3 meter utenfor husvegg på nordsiden av gaten for å få nok areal til at de kan bidra til å skape mer liv og aktivitet. 0,5 meter ekstra areal inn mot husvegg mot hva som er mulig i dag (pluss møbleringssone utenfor gangsone) som aktørene ble forespeilet i møtet med kommunens administrasjon og utførende enheter, er for knapt til å kunne skape særlig mer liv i gaten enn det som finnes der i dag.

3. Ekstra ressurser til aktiviteter i Midtbyen

Kommunen bør bidra med ekstra ressurser til Midtbyen Management slik at selskapet kan gjøre mer for å bidra til flere arrangementer og mer aktivitet i Midtbyen.

4. Raskere fremdrift i ombygging av Torvet

Ombyggingen på Torvet er utfordrende for de aktører som driver nærings- virksomhet som krever at lokalene er tilgjengelige for kunder. Det bør sikres raskere fremdrift i Torvet-prosjektet, i det minste inntil arealene langs husveggen er klargjort slik at det er god tilgjengelighet til næringslokalene, samt at gode uteserveringer og gangpassasjer kan reetableres.

5. Økt markedsføring av tilgjengeligheten til Midtbyen

Det må fortelles bedre til byens borgere at Midtbyen er tilgjengelig. Her har både AtB, Miljøpakken, Trondheim parkering og Torvet-prosjektet en rolle. Det bør informeres godt om nytt kjøremønster, hvordan komme frem med ulike transportmidler, hvor enkelt og billig det er å ta bussen, at parkering alltid er tilgjengelig i Midtbyen, med mere. Det må investeres i markedsføring og kommunikasjon i ulike media/kanaler, både for å synliggjøre dagens tilbud og fortelle om hva som vil skje videre fremover.

 

Andre tiltak vi ønsker oss er:

·        Utendørs tilbud for barn

Det mangler gode utendørs tilbud for barn i Midtbyen. Det må iverksettes strakstiltak som gjør Midtbyen mer attraktiv for barnefamilier. Mulige områder er eksempelvis Cicignons plass, Stiftsgårdparken og parken bak Rådhuset.

·        Enklere prosess for leie av gategrunn og reduksjon av leiepriser

I Formannskapets møte 5. juni var det oppe forslag om å gjøre det enklere å søke og raskere å få søknad gjennom når det gjelder leie av gategrunn til uteservering. Intensjonen i forslaget støttes. Samtidig foreslår NiT at det også må være lett for de aktører som ønsker å bruke gategrunn til andre formål enn uteservering. Dette bidrar jo også til å skape liv og røre i Midtbyen, det være seg gatefest, food trucks, moteshow, kulturelle aktiviteter og meretil. Vi støtter forslaget om at det gis fritak for gategrunnsleie for leie av gategrunn til uteservering for hele Midtbyen, men ønsker at dette ikke bare skal gjelde for de som skal ha alkoholfri servering, men for alle uteserveringer.

·        Sikre et enda mer attraktivt busstilbud

Det bør brukes midler på å sette opp flere bussavganger til og fra Midtbyen på høylasttidspunkt på ettermiddag og helg, for å sikre et godt og attraktivt busstilbud.

·        Utvidelse av p-tid på ettermiddag og helg

Innføring av 3 timer parkering på gateplan ble gjort for å få flyttet arbeidsparkering på hverdagene bort fra gatene og inn i p-hus, og dermed frigi plasser til handlende. 3 timer for besøkende og handlende på kveld og helg oppleves til å være litt knapt. P-tid på gateplan på ettermiddag og helg foreslås utvidet.

·        Gjøre kunst- og kulturtilbudet enda mer tilgjengelig

Kunst- og kulturtilbud er viktig for et attraktivt sentrum. Kommunen bør bidra til å vise frem tilbudene og se på muligheten for å kunne gi gratis inngang på museer og billigere kulturtilbud – i alle fall i enkelte perioder.

Vi har i det ovennevnte valgt å fokusere på tiltak som kan gjennomføres på kort sikt. Vi kan også foreslå tiltak som er mer langsiktige – noen av disse ble nevnt i møtet den 5. juni.

Det ønskes en tettere dialog med politisk ledelse og administrasjonen om tiltak på mellomlang og lang sikt som vi mener vil bidra til å nå målsettingene i vårt felles prosjekt om en miljømessig god og økonomisk vital Midtby. NiT har som nevnt fått flere innspill fra våre medlemmer når det gjelder mulige tiltak på mellomlang og lang sikt. Dialog om disse bør igangsettes raskt.

 

Med vennlig hilsen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Børge Beisvåg

Næringspolitisk leder


Henter møter...