Meny
 
 

Du kan fortsatt søke BIO-midler

Deler ut mer pengestøtte til opplæringstiltak i trønderske bedrifter.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak som fra 01.01.2020 er overført til
fylkeskommunene fra NAV.

 

Formålet med ordningen er å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og
overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. Ordningen skal bidra til å begrense
utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av
samfunnsendringer, f.eks. Covid19.

 

Målgruppen for ordningen er bedrifter eller enkeltpersonsforetak. Med bedrift menes her
enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet.
Bedriften skal være i konkurransesituasjon og ikke motta offentlig driftsstøtte. Bedrifter kan
søke sammen dersom kompetansetiltaket er felles. Stiftelser kan søke dersom de er å regne
som næringsdrivende. Stiftelser med lavere andel egen genererte inntekter (kommersielle
inntekter, ikke offentlige tilskudd eller private gaver) enn 2/3, anses ikke å drive
«næringsvirksomhet» i stiftelseslovens forstand og kan ikke søke.

 

Samlet støttebeløp til virksomheter i 2022 er:
• For små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) maksimalt kr 300 000,-.
• For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000,-.
• For søknader som omfatter opplæringstiltak for grupper av bedrifter vurderes
støttebeløp fra sak til sak.

 

Les mer om hvordan du kan søke her: BIO Trøndelag 2022

 

Fylkeskommunen behandler BIO saker fortløpende så lenge det er midler igjen.

Søknadsskjema og info om hvem som har fått støtte tidligere, finner du her:

 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/bio-trondelag


Henter møter...