Meny
 
 
  • Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ny søknadsrunde Bedriftsintern opplæring (Bio 2021)

Nå kan små bedrifter og enkeltpersonforetak i Trøndelag søke om midler via fylkeskommunen.

Bakgrunn

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene fra NAV.

Trøndelag fylkeskommunes forvaltning av tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag) er forankret i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi Trøndelag med tilhørende handlingsprogrammer, bransjeretta planer/strategier og andre føringer fra politiske vedtak.

§ 1. Formål

Formålet med ordningen er å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. Ordningen skal bidra til å begrense utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av samfunnsendringer, f.eks. Covid-19.

§ 2. Innhold

Med bedriftsintern opplæring forstås et tidsbegrenset kompetansetiltak for bedriftens ansatte for å styrke bedriftens omstilling-, konkurranse- og overlevelsesevne.

Opplæringsperioden for hver enkelt deltaker kan ikke overstige 26 uker. Opplæringsperioden totalt i bedriften må være gjennomført innen et år etter at søknaden er innvilget.

§ 3. Hvem kan få støtte?

Målgruppen for ordningen er bedrifter eller enkeltpersonsforetak. Med bedrift menes her enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet. Bedriften skal være i konkurransesituasjon og ikke motta offentlig driftsstøtte. Bedrifter kan søke sammen dersom kompetansetiltaket er felles. En av de samarbeidende bedriftene må stå som ansvarlig søker på vegne av fellesskapet. På grunn av reglene om samla støtte til bedrifter, vil søknader fra samme konsern (mor/datter) bli vurdert samla når det gjelder tildeling av støtte[1]. Stiftelser kan søke dersom de er å regne som næringsdrivende. Stiftelser med lavere andel egengenererte inntekter (kommersielle inntekter, ikke offentlige tilskudd eller private gaver) enn 2/3, anses ikke å drive «næringsvirksomhet» i stiftelseslovens forstand og kan ikke søke.

§ 4. Tilskudd

Samlet støttebeløp til virksomheter i 2021 er: 

·         For små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) maksimalt kr 300 000,-.

·         For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 600 000,-.

 

BIO Trøndelag er rettet mot bedrifter som faller inn under satsingsområder i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag; opplevelsesnæringer, bio- og sirkulærøkonomi, smarte samfunn og havrommet.

 

Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan f.eks. være bedriftsledelse og forretningsmodellering[2].

 

Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges (geografisk differensiering).

 

Bedriften redegjør for egen økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskjemaet.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen. 

 

Bedrifter gis støtte etter statsstøtteregelverkets gruppeunntak artikkel 31.

 

BIO Trøndelag er ikke en rettighetsbasert ordning. Ordningen er ikke rettet mot bedrifter som tilbyr kompetanse til andre, men bedrifter som etterspør kompetanse.

Det kan gis støtte til følgende kostnader:

a.       Personalkostnader for deltakere på opplæringstiltaket dersom bedriften har færre enn 50 ansatte

b.       Kostnad til kjøp av tjenester fra ekstern kompetansetilbyder og/eller kursavgift

Det kan ikke gis støtte til:

o   tiltak som kan defineres som løpende drift

o   ordinære bedriftsutviklingstiltak

o   ordinære opplæringstiltak i en bedrift (som f.eks. regnskapskurs)

o   obligatorisk opplæring og opplæring pålagt av nasjonale myndigheter

o   innkjøp av utstyr/materiell

o   opplæringstiltak som dekkes gjennom allerede offentlig støttede opplæringstilbud som f.eks. etablereropplæring og Industri 4.0.

Beregning av opplæringstilskuddet baseres på budsjetterte kostnader og antall deltakere.

Eksterne utgifter til opplæringstiltaket skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp. 

 

Alle timer for personalkostnader som inngår i prosjektregnskapet, skal være lønnsinnberettet og dokumenteres i regnskapsførers attesterte regnskap og bedriftens egenerklæring i www.regionalforvaltning.no. Godkjent fast timesats er inntil 1,2 promille av reell årslønn, men begrenset til kr 500 pr time. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t. Det kan gis tilskudd til timer for permitterte som deltar i opplæringen der bedriften har dokumenterbare lønnsutgifter.

 

Tilskudd skal ikke utgjøre mer enn 60% av støtteberettigete kostnader. Bedrifter med mer enn 250 ansatte og mer enn 50 mill kr i årlig omsetning, kan maksimalt støttes med 50%.

§ 5. Organisering av tiltaket

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no.  Den må inneholde:

·         En beskrivelse av bedriftens behov for opplæringstiltak

·         En opplæringsplan med konkrete beskrivelser av opplæringstiltakene

Informasjon om hvem som skal være ekstern tilbyder av opplæringstiltaket

·         Informasjon om bedriftens økonomiske situasjon

§ 6. Søknad, rapportering og utbetaling

Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling av gjennomførte tiltak foretas via www.regionalforvaltning.no. Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende inntil den økonomiske rammen er bevilget. Søknader med vedlegg unntas offentlighet i sin helhet, mens vedtak gjøres offentlig. Det legges ut informasjon om søker, kompetansetiltak og innvilget sum på www.trfk.no/bio.

§ 7. Avkortning/annullering av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra søker, kan fylkeskommunen fatte vedtak om avkortning/annullering av tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddet, eller deler av det, ikke er benyttet etter vilkår i tilsagnet.

Tilsvarende gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

§ 8. Klageadgang

Vedtak om tildeling av tilskudd fra BIO Trøndelag anses som enkeltvedtak og kan påklages iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Vedtakene kan påklages til fylkeskommunens klagenemnd. Klagen skal sendes fylkeskommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren.

§ 9. Ikrafttredelse

Retningslinjene trer i kraft 01.01.2021.[1] EU nr 651/2014, vedlegg 1 -art 3

 
[2] Forretningsmodellering handler om å forstå hvordan en bedrift skaper resultat gjennom å identifisere produkter/tjenester som skal selges, til hvilke kunder og til hvilke kostnader for å skape verdi til sine kunder og skaper resultater for bedriften. For småbedrifter handler det om å vite hva man skal selge og ikke, til hvilken pris og hvor mye man kan dra på seg av kostnader i prosessen.


Henter møter...