Meny
 
 
  • Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nye BIO-millioner

Nå åpnes to nye søknadsrunder for bedriftsintern opplæring. Denne gang er det mellomstore og store bedrifter som kan få støtte.

I april oppfordret Trøndelag Fylkeskommune små bedrifter og enkeltpersonforetak om å søke støtte fra tilskuddsordningen Bedriftsintern Opplæring Trøndelag (BIO Trøndelag).

 

BIO Trøndelag er et kompetansetiltak som forvaltes av fylkeskommunen. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakker for næringslivet i forbindelse med korona-utbruddet. Trøndelag fylkeskommune forvalter ca. 23,2 millioner i BIO-midler for 2020. Fordeling av rammene for ordningene mellom BIO1, BIO2 og Kompetansetiltak i større bedrifter er følgende:

  • BIO1 for bedrifter med færre enn 50 ansatte: 13,2.millioner kroner.
  • BIO2 for bedrifter med mellom 50-250 ansatte: 5,0 MNOK
  • Kompetansetiltak i større bedrifter for bedrifter over 250 ansatte: 5,0 MNOK


Formålet med ordningen er kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet, og i tillegg motvirke uheldige konsekvenser som følge av koronasituasjonen. 

BIO1 er nå gjennomført og midlene utdelt. For BIO2 gjelder følgende forutsetninger: Mellomstore bedrifter (50 - 250 ansatte) med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. De prioriterte områdene i verdiskapingsstrategien er havrommet, bio- og sirkulærøkonomi og smarte samfunn.

Kompetansetiltak i større bedrifter: Store bedrifter (over 250 ansatte) med omstillingsbehov og muligheter for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.
 

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonsforetak. Virksomheten kan få tilskudd til eksterne kostnader (kursutgifter, deltakeravgifter) knyttet til opplæringstiltaket. Innkjøp av utstyr/materiell inngår ikke. Se pkt. 6, underpunkt 11 nedenfor for spesifikasjon for BIO 1.

Det kan gis tilskudd til opplæring for ansatte som er permitterte eller som fortsatt er i jobb i bedriften. Forøvrig vises til det til enhver tid aktuelt gjeldende regelverk.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving og markedskompetanse. Andre aktuelle fagområder kan blant annet være bedriftsledelse, forretningsmodellering2 og språkkunnskaper.Øvrige vilkår for støtte for BIO1 og BIO2

1. Samlet støttebeløp til virksomheter innen BIO 2 maksimalt kr 600 000,-.

2. Søknad må inneholde opplæringsplan (beskrivelse av tiltakene) og kostnads- og finansieringsplan.

3. Det gis kun støtte til private bedrifter.

4. Fylkeskommunen støtter normalt inntil 60% av totale kostnader, men det gjøres en individuell vurdering for hver søknad.

5. Opplæringsperioden for hver deltaker kan ikke være lengre enn 26 uker.

6. Det kan, etter vurdering, foretas delutbetaling på inntil 75% av tilsagnet ved oppstart av tiltaket.

7. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling av gjennomførte tiltak foretas via www.regionalforvaltning.no

8. Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges (geografisk differensiering).

9. Bedriften skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter på det tidspunktet det innvilges støtte. Det redegjøres for egen økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskjemaet i www.regionalforvaltning.no  

 

Altså: Send søknad via www.regionalforvaltning.no   

BIO2 har søknadsfrist 1.juni 2020.

Kompetansetiltak i større bedrifter har ingen søknadsfrist, men interesserte må gi beskjed innen 1.juni 2020.

 


Henter møter...