Meny
 
 

Valgkampen er i gang!

Til høsten er det stortingsvalg igjen. Hva er status i de nasjonale sakene Næringsforeningen har kjempet for de siste fire årene?

 

I inneværende stortingsperiode har NiT jobbet for regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer. Regjeringen har sagt at saken skal utredes, men særlig fremdrift i dette arbeidet er ikke lett å få øye på. Derimot ble mye energi brukt sist høst på å stoppe regjeringens forslag om å vingeklippe Investinors mandat og inndra selskapets bevilgede investeringsmidler på 1,25 milliarder. Etter aktiv innsats av blant annet NiT ble dette forhindret, men siste ord er nok ikke sagt i denne sammenheng.

Vi vant ikke frem med å få det nye statlige investeringsfondet Fornybar AS til Trondheim. Tross iherdig trøndersk innsats av NiT og andre, får fondet adresse Stavanger. På den positive siden ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2017 avklart at det skal etableres en skatteinsentivordning for å gjøre det mer attraktivt for private å investere i oppstartsselskaper, slik vi og mange andre har ivret for.

Gode rammevilkår for våre FoU- og utdanningsinstitusjoner var en annen prioritert sak før valget i 2013, slik det også vil være i kommende stortingsperiode. Det er god fremdrift for realisering av Ocean Space Centre, og samlet, bynær NTNU-campus kommer stadig nærmere. Nytt bygg for teknologiutdanningen på Kalvskinnet er nylig åpnet, og byggestart for nytt helsefagbygg blir i 2018. Nye studentboliger på Moholt står også ferdig. Videre er Kulturrådets nye avdelingskontor, Kreativt Norge, lokalisert til Trondheim, noe NiT og flere andre har gått i bresjen for.

En annen prioritert sak var å få nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen inn i gjeldende nasjonal transportplan. Det lyktes ikke i første omgang, men oppstart av første byggetrinn av ny godsterminal på Torgård er nå inne i kommende plan fra 2018-2029.

Etablering av det statlige veiselskapet Nye Veier AS betyr at vi ser ut til å få ny E6 fra Trondheim til Åsen tidligere enn antatt. Men vi må vente lenger med å få på plass ny E6 fra Melhus til Ulsberg enn det vi så for oss i 2013.

Hva er viktige næringspolitiske saker i kommende stortingsperiode? I sist gjennomførte næringspolitiske undersøkelse blant NiTs medlemmer fremkom det at stabile rammebetingelser anses som særdeles viktig for å drive næringsvirksomhet. Skatte- og avgiftsnivå trekkes frem. NiT vil jobbe videre for å sikre at selskapsskatten senkes ytterligere, og for å få fjernet formueskatt på arbeidende kapital.

Fremover ønsker vi å sikre og styrke Investinors mandat og bidra til å bygge forvaltningsindustri i regionene. For å nå vårt mål om en dobling av antall teknologiselskaper og ansatte i disse innen 2025, må vi jobbe for mer vekstkapital slik at også eksisterende selskaper kan vokse seg store.

NTNU må tilføres nødvendige ressurser for å gjennomføre campusprosjektet med flytting av Dragvoll ned til byen på rimelig tid. Næringslivet signaliserer samtidig uforminsket fokus på byggestart av Ocean Space Centre i 2020.

NiT skal jobbe videre for rask gjennomføring av vedtatte vegprosjekter, samt økt innsats for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet vårt.

Fortgang i utbygging av godsterminal på Torgård med tilhørende vegsystem, og økt kapasitet og kvalitet på Dovrebanen, er avgjørende for at godstransport på bane blir konkurransedyktig mot transport på vei.

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen vil gi noe raskere tog. Vår lokale variant av Intercity med dobbeltspor på Trønderbanen er fremdeles kun på intensjonsstadiet i de nasjonale planer. I løpet av neste fireårsperiode forventer NiT at det avklares finansiering og oppstart av jernbaneutbygging mellom Melhus og Stjørdal, med tunnel gjennom Malvik, slik at avganger hvert kvarter er mulig i bynære strøk.

Dette er NiTs prioriterte næringspolitiske saker på nasjonalt nivå som vi vil jobbe hardt for i kommende stortingsperiode – uavhengig av hvem som sitter ved roret etter valget 11. september.

 


Henter møter...