Meny
 
 
  • Direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum, har hatt sin fulle hyre med den eksplosive økningen i arbeidsledige og permitterte i Trøndelag koronavåren 2020. Nå peker mange piler i positiv retning igjen. Foto: Nav Trøndelag Direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum, har hatt sin fulle hyre med den eksplosive økningen i arbeidsledige og permitterte i Trøndelag koronavåren 2020. Nå peker mange piler i positiv retning igjen. Foto: Nav Trøndelag

Arbeidsmarked i bedring

Sjokkledigheten har snudd – men særlig én gruppe bekymrer NAV.

I vår nådde arbeidsledigheten i Trøndelag et rekordnivå, med 23.741 helt ledige på det meste, eller 9,7 prosent av arbeidsstokken. Antallet registrerte delvis ledige ble noe senere talt opp til 13.258 i NAVs systemer, tilsvarende 5,4 prosent.

- Kurven snudde etter disse datoene, men antall delvis ledige fortsatte altså å øke en periode etter at trenden for helt ledige snudde.

Det forteller regiondirektør Bente Wold Wigum i NAV Trøndelag, som legger fram oppdaterte tall for Midtpunkt etter en svært krevende periode for arbeidstakere og arbeidsgivere, og også for etaten selv. På tross av at det er mange tilgjengelige jobber i fylket, er arbeidsledigheten fortsatt på et svært høyt nivå for innvandrere og ungdom mellom 20 og 30 år.

 

Mer positivt i Trøndelag

- Hvor mange ledige, delvis ledige og permitterte er det i Norge nå?

- Ved utgangen av juli var det registrert 139.838 helt ledige (4,9 %), 83.383 delvis ledige (2,9 %) og  

9.513 arbeidssøkere på tiltak (0,3 %). Av disse er 108.664 registrert som permitterte (4 %), det vil si 52.943 helt ledige permitterte (2 %), 55.487 delvis ledige permitterte (2 %) og 234 arbeidssøkere på tiltak, permittert (0 %). 

 

- Hva er tallene for Trøndelag?

- Ved utgangen av juli var det registrert 9.638 helt ledige (3,9 %), 6.511 delvis ledige (2,6 %) og 585 arbeidssøkere på tiltak (0,2 %). Av disse er 7.618 registrert som permitterte (3 %), det vil si 3.471 helt ledige permitterte (1 %), 4.131 delvis ledige permitterte (2 %) og 16 arbeidssøkere på tiltak, permittert. Permittert omfatter her personer som har vedtak om dagpenger ved permittering og personer som har søkt dagpenger om permittering, opplyser Wold Wigum. 

 

- Hvor mye av dette kan relateres til koronasituasjonen? 

 - De fleste permitteringene i Trøndelag kan relateres til koronasituasjonen. Før pandemien traff oss var det 4.929 helt ledige i fylket (2 %), og 2.336 delvis ledige (0,9 %). Rundt 200 var helt permittert.  

 

- Hvor mange ledige og permitterte så dere på det verste, og når snudde kurven i retning av færre ledige og permitterte? 

- I Trøndelag var antall helt ledige på sitt høyeste 24. mars. Da var det 23.741 helt ledige (9,7 %). Delvis ledige nådde sitt høyeste nivå 19. mai med 13.258 personer (5,4 %). Antall helt ledige økte litt fra juni til juli, men dette er normale sesongsvingninger, og økningen var lavere enn normalt forklarer NAV-direktøren.  

 

- Er dere ajour med behandling av søknader og utbetaling av støtte til de som har krav på dette i regionen? 

- Våre siste tall per 14. august viser at av 34.000 som har søkt om dagpenger i Trøndelag, har 23.000 fått innvilget, 7.000 har fått avslag, og 4.000 venter på behandling.  

 

 Betinget optimisme

- Hvordan er utsiktene fremover for trøndersk arbeidsliv sett fra NAV Trøndelags perspektiv? 

 

- De siste månedene har situasjonen bedret seg selv om ledigheten fortsatt er på et meget høyt nivå. Utviklingen av situasjonen på arbeidsmarkedet fremover avhenger av hvor raskt bedriftene kan gjenoppta normal drift, hvordan de ulike tiltaks- og redningspakkene virker på aktiviteten i næringslivet, og hvordan koronasituasjonen utvikler seg. En svekket krone som følge av lav oljepris vil også ha effekt på arbeidsmarkedet.  

 

- Mange kan likevel gå vanskelige tider i møte fremover? 

- Vi er bekymret for høy ungdomsledighet og at det blir vanskelig for marginaliserte grupper å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Særlig aldersgruppen mellom 20 og 30 år ble hardt rammet av nedstengningen i vår. Mange i de yngste aldersgruppene har et løsere forhold til arbeidsmarkedet på grunn av lav utdanning og liten erfaring. Bekymringen er at enkelte grupper blir hengende igjen med høy ledighet. 

 

Ulike scenarier

Wold Wigum viser til at NAVs prognoser i rapporten Arbeid og velferd 2/2020 skisserer flere ulike scenarier for arbeidsmarkedet framover. Hovedscenario anslår en bruttoledighet på om lag 5,9 prosent av arbeidsstyrken. Da er det lagt til grunn at mange permitterte vil gå tilbake i jobb gjennom sommeren, ettersom økonomien gjenåpnes.

- I noen bransjer vil det nok ta lenger tid, slik som i deler av reiselivsbransjen og oljerelatert virksomhet. I 2021 ventes nedgangen i ledigheten å fortsette, slik at det i gjennomsnitt vil være 114.000 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere hos NAV, eller 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Wold Wigum. 

 

Et mer pessimistisk scenario anslår en bruttoledighet på henholdsvis 6,9 prosent og 6,1 prosent i 2020 og 2021. Mens et mer optimistisk scenario anslår at ledigheten faller raskere gjennom sommeren og høsten, slik at det vil være en bruttoledighet på 5,5 prosent.

- Selv om ledigheten i dette scenariet forventes å falle raskere enn i hovedalternativet, vil vi også her ha mer enn 100.000 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i starten av 2021. Neste år ventes ledigheten ifølge prognosene å falle ytterligere gjennom året, og anslaget gir en bruttoledighet på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, slik at vi mot slutten av neste år er tilbake på nivåene vi så før denne krisen. 

 

Mangel på hoder og hender

SSB anslår i sine befolkningsframskrivinger at folketallet frem mot 2040 vil gå ned i 2 av 5 trønderske kommuner. I tillegg er det en generell aldring i befolkningen med nedgang i antall unge under 34 år, og en stor økning i aldersgruppene over 70 år. Det vil få konsekvenser for tilbudet på arbeidskraft i årene som kommer, tror NAV.

- På lengre sikt kan mangel på arbeidskraft bli et større problem, sier Bente Wold Wigum til Midtpunkt.

 

Ungdomsledigheten bekymrer

- Noen næringer sliter, og ser ut til å kunne gå vanskelige tider i møte også en stund fremover. Hva er alternativene for de som blir permitterte eller ledige over lengre tid? Finnes det næringer med udekkete behov som kan ta inn flere folk? Eller blir det et gap i kompetansen mellom de som blir ledige og etterspørselen etter arbeidskraft i bedriftene som trenger flere hoder og hender?

 

- Vi anbefaler de som er permitterte over lengre tid eller ledig til å orientere seg om ledige stillinger i markedet. Det lyses fortsatt ut mange jobber i Trøndelag. I juli var det utlyst 1.970 stillinger i år, mot ca. 2.600 i fjor. I år er det flest stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (341 stillinger - sykepleiere og jordmødre, omsorgs- og pleiemedarbeidere) og bygg og anlegg (305 stillinger - bygningsarbeidere, snekkere og tømrere). I tillegg er det lyst ut endel stillinger innenfor butikkarbeid, næringsmiddelarbeid og ikt. 


- Hvis vi har som utgangspunkt at smittetallene herfra og ut holdes under kontroll og bunnen i økonomien er nådd, er det flere tegn som tyder på økt aktivitet. Flytrafikken og reiser, i hvert fall innenlands, er i gang igjen. Varehandel har styrket seg, og folk bruker fortsatt penger, men ikke på utenlandsreiser. Det er likevel sannsynlig at reiseliv, hotell og restaurant, konserter og andre eventer vil bli hardt rammet i lang tid fremover, sier Wold Wigum.  


Utdanning lønner seg

NAV er særlig bekymret for ungdomsledigheten og høyere ledighet blant innvandrere, som er grupper med svakere tilknytning til arbeidslivet.

 

- Helt fra starten av denne pandemien har vi sett at den i stor grad har rammet yngre mennesker innenfor reiseliv, hotell, restaurant og butikkyrker. Når tilstanden normaliseres ser vi at en del grupper blir hengende igjen med høy ledighet. For disse gruppene, og også for andre, kan det være lurt å benytte situasjonen til å ta mer utdanning og sikre seg formell kompetanse. Utdanning lønner seg alltid og en står sterkere på arbeidsmarkedet også nedgangs- og krisetider, avslutter regiondirektør Bente Wold Wigum i NAV Trøndelag. 

 

Ledighetstall innvandrere og ungdommer 

Juli 2019: 1.404 helt ledige innvandrere, juli 2020: 2.443 helt ledige innvandrere 

Juli 2019: 1.601 helt ledige ungdom, juli 2020: 3.060 helt ledige ungdom 

 

 

Av Kenneth Stoltz


Henter møter...