Meny
 
 
  • Flaskehals. Mye trafikk skal presses gjennom Fjordgata. Vil gatas tre trange flaskehalser tåle belastningen når kjøremønstre for bil og buss legges om i Midtbyen over sommeren? Flaskehals. Mye trafikk skal presses gjennom Fjordgata. Vil gatas tre trange flaskehalser tåle belastningen når kjøremønstre for bil og buss legges om i Midtbyen over sommeren?
  • Smal på det smaleste. Ved Lusparken og mot Kjøpmannsgata bør det lysreguleres, mener en respondent i NiTs spørreundersøkelse. Andre savner bedre trafikksikkerhetstiltak for barn her. Foto: Kenneth Stoltz Smal på det smaleste. Ved Lusparken og mot Kjøpmannsgata bør det lysreguleres, mener en respondent i NiTs spørreundersøkelse. Andre savner bedre trafikksikkerhetstiltak for barn her. Foto: Kenneth Stoltz
  • Bred på sitt bredeste. Deler av Fjordgata har stor bredde og svarer i dag til behovene til flere som driver handelsvirksomhet med store varer som møbler, instrumenter og tungt sportsutstyr. Flere respondenter i NiTs undersøkelse peker på at arealet bak bryggene mot kanalen burde kunne utnyttes til parkering eller sykkelvei. Bred på sitt bredeste. Deler av Fjordgata har stor bredde og svarer i dag til behovene til flere som driver handelsvirksomhet med store varer som møbler, instrumenter og tungt sportsutstyr. Flere respondenter i NiTs undersøkelse peker på at arealet bak bryggene mot kanalen burde kunne utnyttes til parkering eller sykkelvei.

Brygger opp til kaos i Fjordgata

Næringslivet frykter store endringer – flere vurderer å flytte ut av sentrum.

I forbindelse med prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate og innføring av metrobuss i Trondheim fra 3. august, har rådmannen i Trondheim kommune lagt fram en rekke forslag til midlertidig gatebruksplan. Fjordgata er sentral i flere av forslagene.

 

- Lytt til innspill

I april og mai gjennomførte Næringsforeningen en spørreundersøkelse rettet mot næringslivet i Fjordgata der vi spør hvordan trafikksituasjonen oppleves i dag, og hva virksomhetene ser på som gode løsninger for parkering, gateutforming og trafikkavvikling.

Undersøkelsen har to siktemål: å få frem kunnskap om næringslivets behov, og å bidra til at de næringsdrivendes synspunkter blir hørt og videreformidlet til politisk og administrativt nivå i Trondheim kommune, slik at man kan få en prosess der utvikling i Midtbyen skjer i god dialog med aktører som blir berørt.

- Spørreundersøkelsen tar pulsen på næringslivet i gata, og gir verdifulle innspill fra aktører som står på hardt hver dag for å ivareta og utvikle sin næring, og gjennom det bidrar til et levende og attraktivt sentrum. De bør tas på alvor og lyttes til, sier adm. direktør Berit Rian i en kommentar til undersøkelsen.

 

 

Parkering oppleves viktig

Fjordgata kan by på et mangfold som ingen av de andre sentrumsgatene har maken til. De 36 virksomhetene som har besvart NiTs spørreundersøkelse spenner fra spa til sengemakeri, fra danseskole til sportsfiske, fra eiendomsmegling til ideelle organisasjoner. Det er naturligvis også stor variasjon i handelsvirksomheten i gata, enten det er handel av varer eller tjenester, nettbasert eller i butikk.

Oppsummert ser det ut til at virksomheter i Fjordgata er fornøyd med dagens situasjon når det gjelder gatas utforming, trafikk og parkering. Men mange uttrykker bekymring for endringer som de frykter vil slå negativt ut for tilgjengeligheten for sine kundegrupper. Av mulige endringer som rådmannen skisserer tror 50 prosent at innføring av sykkelfelt vil slå negativt ut for sin virksomhet, mens 22,2 prosent tror det kan være en positiv endring.

En eventuell omregulering til enveiskjøring faller i dårlig jord hos 72,2 prosent av respondentene. Bare 11 prosent tror det kan komme noe godt ut av denne endringen.

Verst oppfattes eventuell fjerning av parkeringsplasser av de næringsdrivende i Fjordgata. Hele 87 prosent mener at dette vil ha en dårlig eller svært dårlig effekt for dem. Respondentene utdyper problemstillingene knyttet til parkering i fritekstfeltene. Engasjementet er sterkt. Parkering beskrives av flere som et være eller ikke være for virksomheten.

 

Vurderer å fjerne 35 p-plasser

Likevel er det nettopp å fjerne p-plasser ett av tiltakene Miljøpakken vurderer. Ett forslag er å bygge toveis sykkelvei på nordsiden av Fjordgata, og det innebærer en endring fra skrå til langsgående parkering. 35 p-plasser må da bort, anslår Miljøpakken, som i sin sykkelstrategi beskriver sykkelsatsing i sentrum som «en kamp om hver kvadratmeter».

- Vi legger ikke frem sak om sykkelløsning i Fjordgata før etter behandling av gatebruksplan for Midtbyen. Vi har på bestilling fra formannskapet vurdert enkle tiltak i gata, som ikke påvirker parkering og feltbruk, og kommer til å sende en kort orientering til formannskapet om det, presiserer leder for Miljøpakken Inger Mari Eggen til Midtpunkt nå 5. juli.

Med omlegging av buss-systemet og kjøremønstre i flere sentrumsgater inntrer over sommeren, kan det bli ytterligere kamp om plassen i de tre største flaskehalsene i Fjordgata: i krysset mot Olav Tryggvasons gate i vest, mot Kjøpmannsgata i øst, og ikke minst der Fjordgata krysser Søndre gate.

 

 

Slik kan Fjordgata bli. Snittegning med toveis sykkelvei på nordre side av Fjordgata. Med parkering på utsiden av trerekka viser foreløpige anslag at de 105 p-plassene på nordsiden kan bli redusert med 35 plasser. Dette er ett av forslagene til endringer i Fjordgata som er utredet av Miljøpakken. Figur: Miljøpakken

 

Flere vurderer flytting

Midtpunkt ba næringslivet om innspill til hvordan utforming og trafikkavvikling kan løses på en god måte i Fjordgata. Her er noen av fritekstsvarene fra spørreundersøkelsen.

 

4Sound

Adresse: Fjordgata 1

Antall ansatte: 15

Virksomhet i Fjordgata siden: 2006

- Trafikkavviklingen slik den er i dag, med toveiskjøring og parkering er grunnleggende for at vi skal opprettholde vår mulighet til å drive butikk. Eventuelle endringer i tilgjengelighet for bilister, som fjerning av parkeringsplasser og mulig enveiskjøring, vil påvirke kundens evne til å handle av oss. Vi har i dag cirka 1.000 m2 butikkareal, og er Skandinavias 4. største musikkforretning. Vi satser stort på store produkter som pianoer og lydanlegg. Svært mange av våre kunder er derfor avhengig av bil for å kunne ta med varene hjem fra butikken. Om en skal gjøre forandringer i utforming og trafikkavvikling, er parkering for våre kunder en nøkkel for at vi ikke skal flytte ut av sentrum og dermed la enda et butikklokale stå tomt i handelsbyen Trondheim.

 

Agdar Sportsfiske

Adresse: Fjordgata 46-48

Antall ansatte: 4

Virksomhet i Fjordgata siden: 1995

- Det er viktig at parkeringsplassene opprettholdes som i dag. Vi opplevde omsetningssvikt når det var gratis elbilparkering, men økning når dette ble omgjort. Blir det enveiskjøring er det bare å flytte ut av byen, da vi har cirka 60 prosent av kundene i høysesong som bruker bil. Vi har også merket nedgang etter at Olav Tryggvasons gate ble omgjort til miljøgate.

 

Badebutikken AS
Fjordgata 25
Ansatte: 2
I Fjordgata siden: 1995

- Parkeringsplassene er helt nødvendig for å kunne drive vår butikk her. Daglig klager kunder over få parkeringsplasser her i Fjordgata. Det sykles i Fjordgata idag, uten sykkelfelt. Dette må det da gå an å gjøre fremover også. Antall sykler er marginalt til sammenligning med biler og varetransport. Vi driver en type virksomhet som trenger ankomst for bil/transport. Det er ikke veldig enkelt å få med badekar, dusjkabinett etc. på sykkel og buss. Eventuelle sykkelfelt hadde kanskje vært til best nytte for syklister, gående, kjørende om det blir lagt ved kanalen bak bryggene. Det må da bygges sykkelvei til dette formålet.

 

 

Fairytale of Norway

Adresse: Fjordgata 52

Antall ansatte: 4

Virksomhet i Fjordgata siden: 2017

- Generelt bør Fjordgata «pusses opp». Jeg føler gata er glemt med tanke på at det er et trivelig miljø med blomster og sitteplasser. Det er allerede mer enn nok trafikk i gata, og vi merket stor økning i biler når Olav Tryggvasons gate stengte. Jeg er positiv til å flytte sykkelfelt hit. Da vil kanskje gata bli mer levende og folk vil bruke gata i større grad. Ta med gatemøbler og blomster, så kanskje Fjordgata kan blomstre litt mer som en handlegate.

 

Av Kenneth Stoltz

 

Red.anm.: Den opprinnelige saken, først publisert i Midtpunkt 18. juni, er endret. Bakgrunnen er at saken fra Miljøpakken om Fjordgatas utforming og trafikkløsning ennå ikke er ferdig utredet og klar for oversending til politisk nivå i kommunen, opplyser leder for Miljøpakken, Inger Mari Eggen. Det er lagt til en kommentar av Inger Mari Eggen, og vi har tatt bort opplysningen om at sak om foreslått løsning for Fjordgata skulle opp i Formannskapet 18. juni.


Henter møter...