Meny
 
 
  • Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Har kartlagt formueskatt og utflytting

Ny rapport viser at stadig mer kapital flyttes ut av landet. Formueskatt og konkurransevridning oppgis blant hovedårsakene.

I dag har kun Norge, Sveits og Spania en form for formuesskatt blant OECD-landene. Skatten er omdiskutert i næringslivet, fordi den i mange tilfeller fører til at bedriftseiere må ta ut utbytte, og dermed verdier fra bedriften, for å betale eiers formueskatt på aksjene. Disse midlene burde i stedet for å dekke skattlegging på eier, brukes til å styrke bedriftene, heller enn å tappe dem for kapital. Ordningen virker konkurransevridende til fordel for utenlandske eiere, som ikke har formueskatt.

 

Med dette som bakteppe har studenter ved Norges Handelshøyskole, i selskapet NHHS Consulting fått i oppdrag å redegjøre for formueskattens betydning for utflytting. Bestillere av rapporten er Bergen Næringsråd, Oslo Chamber of Commerce, Kongsberg Næringsforum, og Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Stavanger-regionen, Kristiansandsregionen, og Tromsøregionen.

 

Gjennom NHHS Consultings helt ferske kartlegging basert på Kapital sin oversikt over de 400 mest formuende i Norge og blant nordmenn i utlandet, tegnes et godt bilde av dagens situasjon.

Du kan lese rapporten i sin helhet her.

 

Her er en oppsummering av rapporten:

Ifølge en oversikt i bladet Kapital har det aldri før vært flere nordmenn eller større norske formuer med eierskap etablert utenfor landets grenser. NHHS Consulting har utarbeidet og distribuert en rekke spørreskjema til formuende
personer både i Norge og i utlandet for å få rede på årsaker til at et økende antall har valgt å flytte ut av Norge de siste ti årene.

Noen hovedfunn:
• Formuesskatten betjenes i all hovedsak ved utbytte fra næringslivet, og derigjennom uttak av egenkapital fra bedriftene, eller ved nedsalg av eierandeler i bedriftene.
• Rapporten viser at formuesskatten er en årsak til at mange har valgt å forlate landet, og enda flere vurderer å følge etter. Det er en risiko for utflytting blant formuende i Norge i dag, gitt dagens formuesskatt.
• Det synes å være en betydelig større risiko for utflytting dersom formuesskatten økes.
• Risiko for utflytting øker betydelig med økende formue.

Her kan du lese mer om saken i Kapital, mandag 3. mai

Adresseavisen/MN24 skriver tirsdag 4. mai om hvordan formueskatten er konkurransevridende i norsk næringslivs disfavør

 

For mer info om rapporten, kontakt Næringsforeningen i Trondheimsregionen ved borge@nitr.no eller adm. direktør Berit Rian, berit@nitr.no 


Henter møter...