Meny
 
 
  • Tone Lunde Bakker er administrerende direktør i Eksfin, en viktig støttespiller for norsk næringsliv. Foto: Rasmus Kongsøre Tone Lunde Bakker er administrerende direktør i Eksfin, en viktig støttespiller for norsk næringsliv. Foto: Rasmus Kongsøre

Hjelper næringslivet ut i verden

Eksfin er et kraftfullt verktøy og en god støttespiller i kampen for eksportvekst.

 

1. juli er det ett år siden Eksfin ble opprettet, ved en sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS. I den forbindelse har Midtpunkt tatt en prat med administrerende direktør Tone Lunde Bakker om hvordan trøndersk og norsk næringsliv skal kunne benytte seg av nyvinningen.

 

- Mer brukervennlig og effektiv

- Hva var tanken bak denne sammenslåingen, og kan du fortelle kort om mandatet for nye Eksfin?

- Hovedbegrunnelsen bak Eksfin-fusjonen var økt brukervennlighet og mer effektiv utnyttelse av ressurser. Her i Norge har vi de siste ti årene hatt blant annet opprettelsen av Eksportkreditt i 2012, salget av GIEK kredittforsikring i 2020 og opprettelsen av Eksportrådet tidligere i år. Hovedpoenget er at de enkelte institusjonene har rett kompetanse, et offensivt mandat, ordninger som treffer konkrete behov og samtidig fleksible, samt høyest mulig brukervennlighet. Organiseringen av virkemiddelapparatene varierer en del fra land til land. Det er ganske vanlig med omorganiseringer eller sammenslåinger av ordningene avhengig av næringsstruktur, økonomisk konjunktur eller politiske prioriteringer, sier Tone Lunde Bakker til Midtpunkt.

 

Finansiell styrke

- Det har vært sagt at norske bedrifter er sterke på teknologiutvikling, men svakere på kommersialisering. Men hvor gode er de på finansiering? Kjenner bedriftene til og utnytter de offentlige og private kapitalkilder godt nok i dag? 

- Et av Norges største konkurransefortrinn som industrinasjon er vår finansielle styrke. Eksfin tilbyr lån og garanti fra den norske stat som er svært attraktive for internasjonale kjøpere — mange eksportkontrakter kommer lettere på plass når Eksfin deltar. Eksfin har rammer på 185 milliarder kroner og kan finansiere både små SMB-prosjekter eller store milliardkontrakter.

Dessverre er bedriftenes kjennskap til Eksfin veldig varierende, det var tilfelle også før fusjonen. Maritim næring, fiskeri og sjømat kjenner oss relativt godt, men også her er det store kunnskapshull. Derfor bruker vi store ressurser på å informere om våre ordninger, både direkte til bedrifter og indirekte via banker, næringsforeninger eller Innovasjon Norge. I første tertial i år hadde vi over 800 kundeaktiviteter i hele landet og internasjonalt. Det var stas å arrangere et stort seminar i Trondheim i april med fantastisk drahjelp av dere i NiT, nettopp for å strekke ut en hånd til eksportindustrien i regionen.

Vi prøver å være proaktive direkte overfor bedrifter også på messer og konferanser. Min klare oppfordring til trønderske bedrifter er å ta kontakt med oss hvis de er involvert i eksport direkte eller indirekte. Vi har en større verktøykasse enn mange tror. Vi finner fort ut om våre finansieringsordninger passer for dem eller ikke.

 

Snakk med banken

- Hva er Eksfins råd til en bedrift som vurderer å satse internasjonalt med hensyn til finansiering?

- Mange oppstartsbedrifter har brukbar oversikt over tilskuddsordninger, og er opptatt av å sikre mer egenkapital. Mitt råd, etter å ha jobbet hele karrieren i bank, er å skaffe seg en god bankforbindelse i tillegg, og gjøre bedriften mest mulig kredittverdig. Eksfin jobber veldig tett sammen med banker. Vi utvider bankenes evne til å ta risiko på bedriftene eller gi dem større lån. Bankenes kjennskap til våre ordninger har økt jevnt og trutt de siste årene, men bedriften gjør ofte klokt å kontakte Eksfin direkte, så kan vi snakke med banken din etterpå. Det er i samarbeid mellom bedrift, bank og Eksfin at vi får utløse økt eksport.

- Hvordan er tilgangen på offentlig/privat kapital i Norge til grønne eksportprosjekter? Er Norge bedre eller dårligere enn konkurrerende land på å realisere slike satsinger?

- Jeg mener at denne kapitaltilgangen er blitt bedre de siste årene. Eksfin jobber med å tilby lån til klimavennlige investeringer med eksportpotensial. I tillegg har du aktører som Nysnø som jobber utelukkende med å utvide sin investeringsportefølje innen klimavennlige bedrifter. Men jeg har lyst til å understreke at miljø- og klimavennlig teknologi er noe vi har finansiert i en årrekke. Forskjellen nå er høyere politisk oppmerksomhet, større etterspørsel internasjonalt og dermed større finansieringsbehov. Den kapitalen må komme fra både privat og offentlig sektor.

Det vi må få mer fart på er havvindparker på norsk sokkel, hvor norske leverandører kan få erfaring som et springbrett ut mot det globale markedet. Det er sterk konkurranse om leveranser til internasjonal havvind, og Eksfin har allerede finansiert over 10 milliarder kroner i eksportkontrakter til havvind, men det er krevende å skaffe nye kontrakter og trekke inn enda flere mindre norske leverandører.

Samtidig snakker vi med aktører innen batteri, hydrogen, CCS og andre teknologier. Det er store behov, men også betydelig risiko, og vi er avhengige av å ha med privat kapital. Her må Norge jobbe på lag og stå på for å skaffe Norge en posisjon internasjonalt, understreker Lunde Bakker.

 

Kompleks internasjonal handel

- Klarer vi å bygge større verdikjeder utenom olje, maritim og sjømat? Hvilken rolle kan kapitalkilder spille?

- Næringene du nevner har en komplett verdikjede i Norge, fra FoU til underleverandører til store eksportkonsern, bank- og advokattjenester. Andre næringer har langt mindre verdikjeder: legemidler, møbelindustri eller bildeler, for eksempel. Men jeg mener helt klart at vi må bygge større verdikjeder også her, og at samarbeid mellom privat og offentlig kapital kan gjøre en forskjell. Vi ser på nye verdikjeder innen blant annet batteri og havvind.

Internasjonal handel er kompleks, den er risikofylt, og den skaper flere finansieringsutfordringer. Noen har investeringer med veldig lang ledetid frem til eksportinntektene kommer. Andre kjøper inn fra utlandet og eksporterer videre, og opplever en uforutsigbar likviditetssituasjon. Og så opplever andre igjen at politisk uro gjør at kunder krever garantier for levering eller forskuddsbetaling. Alle disse utfordringene har med finansiell risiko å gjøre, og Eksfin kan ofte hjelpe i samarbeid med banken.

- Er det lettere for en norsk SMB å skaffe kapital for å vokse internasjonalt i 2022 enn for 10 år siden?

- Å hjelpe flere SMB-er en av hovedprioriteringene våre, så dette er et viktig spørsmål. Jeg tror at svaret er både ja og nei. De mest teknologisk spennende SMB-ene, og de som vokser raskest, har nok bedre tilgang på egenkapital nå enn for 10 år siden ettersom private equity-markedet er blitt mer internasjonalt. I 2021 bidro lav rente til betydelig økning innen private equity i Norge.

Fremover kan denne kapitaltilgangen gå noe ned grunnet økte renter, og det kan bli krevende spesielt for oppstartselskaper å skaffe ny egenkapital. Offentlige tilskudd og lån fra blant andre Innovasjon Norge er ikke nok for å dekke behovet.

Nettopp derfor er jeg opptatt av at bedriftene har en god bankforbindelse. Sammen med banken kan Eksfin løfte både større investeringer i bedriften, arbeidskapital til produksjon eller andre finansieringsbehov. Jeg vil særlig fremheve muligheten for å få en rammeavtale med oss. Det betyr at banken løpende kan finansiere dine byggekostnader eller garantier til utenlandske kjøpere, uten å levere en ny søknad til Eksfin hver gang, sier Lunde Bakker.

 

Vestres hårete mål

- Regjeringen har nylig innført flere tiltak som skal bidra til at vi når målet om 50 prosent økning i norsk eksport innen 2030. Hva er de viktigste endringene i den nye eksportstrategien?

- Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte i mars strategien Hele Norge eksporterer der også Eksfin har fått noen viktige oppgaver. Jeg vil særlig trekke frem satsingen på havvind og grønn maritim, utviklingen av en ny digital portal kalt «én dør inn» til alle ordningene i virkemiddelapparatet, og Eksfin-regionkontorer i Ålesund og Stavanger. Nå jobber vi med å konkretisere både disse og flere tiltak for å tilpasse og oppdatere tilbudet vårt til behovene fremover.

- På hvilke felt ser du at trøndersk næringsliv har best forutsetninger for å bidra til det ambisiøse målet om 50 prosent økning av eksporten innen 2030?

- Med laks som Trøndelags viktigste eksportvare er havbruksnæringen allerede en viktig bidragsyter til eksportvekst, og her kan også leverandørindustrien bidra positivt inn. Trøndelag har generelt en sterk industriell kultur og kompetanse innen både prosess- og mekanisk industri. Med et verdensledende kompetansemiljø innen teknologi og realfag med NTNU og Sintef i spissen i tillegg er mulighetene absolutt til stede. Vi håper å bli kjent med mange flere eksportbedrifter fra regionen fremover!

- Kan de regionale bankene bidra til økt bruk av Eksfins finansieringsløsninger – og hvordan samarbeides det på dette området?

- De regionale bankene spiller en viktig rolle som rådgivere og finansieringskilder for bedrifter i alle fylker. Derfor er Eksfin opptatt av å samarbeide godt med regionale banker, og disse bankene trenger selv en sterk partner i ryggen når de skal ta lånerisiko på en lokal bedrift. Det er her Eksfin kommer inn. Vi har i mange år samarbeidet med for eksempel SpareBank1 SMN for å hjelpe bedrifter innen både teknologi, verft og sjømat.

 

- Ta kontakt!

- Eksfin har hovedkontor i Oslo, og per i dag ingen representasjon i Trondheim. Hvordan kan trøndersk næringsliv som eksporterer komme i inngrep med Eksfins rådgivere for å lære mer om ordningene som finnes?

- Jeg vil svært gjerne at eksportbedrifter i Trøndelag, eller deres underleverandører, kontakter oss, for vi kan gjøre mer på finansieringssiden enn mange er klar over. På eksfin.no har vi satt opp noen hovedbransjer og kontaktpersoner hos oss. Send oss en melding eller ta en telefon. Ellers er vi stadig på besøk i Trondheim for å delta på messer og konferanser eller møte bedrifter som vi er i dialog med. Hvis noen har et arrangement med flere bedrifter som er involvert i eksport, hør om vi kan komme og holde en presentasjon for dere, oppfordrer Eksfin-toppen til Midtpunkt.

- I tildelingsbrevet for 2022 står det at Eksfin i løpet av første halvår skal etablere regional tilstedeværelse på to steder med minimum to årsverk på hvert sted. Nå er det klart at dette blir i Stavanger og Ålesund. Er det aktuelt for Eksfin å etablere en fast tilstedeværelse i Trøndelag?

- Vi trenger et sterkt fagmiljø på internasjonal finansiering, samtidig som vi ønsker et bredt kontaktnett i hele landet, og vi er pålagt å drive kostnadseffektivt. I dag har vi ingen konkrete planer om flere regionskontorer, men jobber med å realisere kostnadskuttene som vi er pålagt fra 2023. Det viktigste er at næringslivet i Trøndelag vet om oss og enkelt kan presentere sine behov og prosjekter for oss. Vi stiller gjerne opp for dere! 

 

Styrker fokus på SMB

- Med totalt 343 millioner kroner i nye garantier og lån fra Eksfin i 2021, havnet Trøndelag langt ned av landsdelene som fikk finansiering, med bare 1,8 prosent av den totale finansieringen. Best var nabofylket Møre og Romsdal, som mottok hele 6.333 millioner kroner i garantier og lån. Hva forteller dette deg om trøndersk eksportnæring?

- Verftsindustrien på Vestlandet er en stor eksportindustri og en av våre største brukere i mange år. Jeg tror absolutt det er større potensial for eksport i Trøndelag som kan realiseres med finansiering fra Eksfin og bankene, men det er et langsiktig arbeid. Her må bedriftene, bankene og Eksfin bare brette opp ermene og stå på sammen. Potensialet er stort innen akvakultur, spesielt landbasert, og leverandører fra SMB.

- Eksfin fikk fra nyttår et nytt mandat om å ta strategiske initiativ mot SMB i større grad enn det som er gjort tidligere. Hvordan skal dere jobbe mot dette store segmentet i norsk næringsliv?

- Et viktig spørsmål. Helt enkelt jobber vi langs tre spor:

For det første gjør vi det enda enklere for bankene å søke om risikoavlastning hos oss på arbeidskapitalfinansiering til bedrifter. Banken må kunne søke digitalt om å dele lånerisikoen med oss, og få svar raskt. Dette er allerede delvis på plass, men vi jobber med å forenkle ytterligere. Dette er både et produktutviklings- og digitaliseringsprosjekt.

For det andre forenkler vi kundekommunikasjonen til bedriftene. Vi har tidligere kanskje vært litt tekniske når vi har presentert våre lån og garantier. Nå forsøker vi å snakke mest mulig om hvilke behov din bedrift kan ha for finansiering, og så kan vi ta oss av detaljene etterpå. En egen avdeling hos oss jobber kun med SMB, og dette segmentet er høyeste prioritet i vår avdeling for markedsføring og kommunikasjon.

For det tredje samarbeider vi mye tettere med andre deler av virkemiddelapparatet så flere av oss kan henvise kundene til rett instans. Både Innovasjon Norge, Norwep, Sjømatrådet og andre statlige aktører må kunne identifisere hvor de selv ikke kan bidra, og henvise en bedrift oss imellom. 

 

Nye muligheter

- Tjenesteeksport er i stor fremgang i Trøndelag, særlig innenfor IKT og design. Kan virksomheter i disse segmentene vente seg større grad av bistand fra Eksfin fremover?

- Eksfin har hittil gjort mest innen eksport av varer, men jeg ser at også tjenesteeksport vokser og trenger et relevant finansieringstilbud fra oss. Vi har gjort en spennende transaksjon med Jotun om leasing av vaskeroboter for skipsskrog as-a-service og ønsker å gjøre mer. Vi ser flere muligheter for å gjøre mer innen tjenestefinansiering innenfor blant annet helse og IKT, forteller Lunde Bakker. 

- Helt til slutt: Hvordan vil du beskrive det første året ditt som leder av Eksfin, der to selvstendige virksomheter er avviklet og en helt ny organisasjon skal bygges?

- Det har vært – og er – utrolig morsomt og samtidig veldig travelt. Jeg opplever at næringslivet har ønsket fusjonen veldig velkommen, ønsker kontakt med oss, og Eksfin-medarbeiderne har vist en fantastisk lagånd og engasjement for å nå ut til bedriftene og gjøre oss kjent. Fremover skal vi jobbe videre med å bygge felles kultur, rutiner og arbeidsmåter, men jeg opplever som sagt en veldig solid bunnplanke hos alle i Eksfin. Vi brenner for å hjelpe eksportnæringene våre, bygge arbeidsplasser, styrke norsk konkurransekraft og gjøre «Made in Norway» enda lettere å finne i internasjonale markeder. Og for å lykkes med det er vi helt avhengige av gode partnere og tilretteleggere som brenner for det samme – som Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

 

Tekst: Kenneth Stoltz

 

EKSFIN

·         Opprettet 1. juli 2021

·         Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

·         Forvalter finansieringsordninger for norsk næringsliv

·         Særlig fokus på eksportnæringer, men også SMB-er og grønn omstilling

·         185 milliarder NOK i garantiramme

·         50 milliarder NOK i lån

·         100 milliarder NOK i garantier

·         125 ansatte

·         Hovedkontor i Oslo, samt representasjon i Stavanger og Ålesund

 


Henter møter...