Meny
 
 
  • Av Svein Erik Nordbotten, Adm. direktør E. C. Dahls Eiendom AS Av Svein Erik Nordbotten, Adm. direktør E. C. Dahls Eiendom AS

Hva vil vi egentlig med Midtbyen?

Fremtidens byer-strategien, vedtatt av Bystyret i 2012, setter et forpliktende mål om å skape en miljømessig god og økonomisk vital Midtby.

Dette var ikke bare et mål for Midtbyen, det var en miljøambisjon for Trondheim som helhet. Dessverre er vi i dag langt bak ambisjonen. Tiltakene som er iverksatt siden 2012 har i sum virket negativt for handelsnæringen i Midtbyen, og ført til sterk økning av bilbasert handel utenfor sentrum.

Midtbyen er Trondheims mest miljøvennlige handelsalternativ.  Likevel tillates stadig nye etableringer i randsonene på tross av reguleringsplanens bestemmelser og uttalte mål og ambisjoner.

For kort tid siden fremmet Rådmannen, for andre gang på kort tid, forslaget om å stenge Bakke bro for biltrafikk. Saken har vært stoppet av politikerne i påvente av evaluering av prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate.  Likevel fremmes forslaget av en overivrig administrasjon før prøveprosjektet er evaluert – før vi har fakta på bordet.

Det er grunn til å spørre: Hvorfor vil ikke Rådmannen fremme og iverksette tiltak som gjør oss i stand til å oppnå målsettingene som kommune og næringsliv i fellesskap har forpliktet seg til?

Er privatbil i Midtbyen den største miljøfienden? Bilfri Midtby vil ramme Midtbyhandelen kraftig, og samtidig bidra til mer bilkjøring totalt sett. Midtbyen er blant byområdene med minst privatbiltrafikk. Skal vi oppnå noe på miljøsiden må vi sette inn tiltak der de gir størst effekt.

Vi er opptatt av at flere handler i Midtbyen og benytter seg av servicetilbudet her. Hvordan folk kommer til byen er underordnet. De aller fleste som reiser til Midtbyen foretrekker kollektive løsninger, og det er veldig bra. Derfor er vi opptatt av at bussen får tilstrekkelig prioritet. I Olav Tryggvassons gate er imidlertid bussens fremkommelighet ofret til fordel for sykkeltrasé, benker og bord midt i gaten. I tillegg har den fått status «miljøgate». Varelevering og renovasjonsbiler er fortrengt til gågatene – som kanskje er de egentlige miljøgater?  

Skal vi ta Midtbyen og miljøutfordringene på alvor, må vi ta tak i det som virker. Det må legges til rette for fortetting og økt tilgjengelighet til sentrum. Flere må få mulighet til å jobbe og bo i eller tett på Midtbyen. For å få til dette må vi akseptere fortetting i form av flere bygg, større bygg og høyere bygg. I sum vil dette bidra til å skape en økonomisk vital og miljømessig god Midtby. Det er på tide at også byens politikere, og ikke minst Byplankontoret, starter arbeidet med å legge en utviklingsplan for byen vår som er på linje med ambisjonene i Fremtidens byer-strategien!


Henter møter...