Meny
 
 

NTP på godt og vondt

Trøndelag Vegforum om forslaget til Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Transportetatene la 29.02.2016 frem sitt forslag til NTP for perioden 2018-2029. Gitt at høy ramme legges til grunn inneholder forslaget mange positive prosjekter for Trøndelag. Legges basisrammen til grunn er de fleste viktige prosjekter for Trøndelag ikke med i forslaget. Noen av Vegforum Trøndelags prioriterte prosjekter er ikke nevnt i forslaget, uavhengig av ramme.

 

Jernbaneprioriteringer i etatenes forslag til NTP

 Midt-Norge både ønsker og trenger et konkurransedyktig transportsystem for gods på bane fra Østlandet og opp til Trondheim. Andelen gods på vei i transportkorridoren Oslo – Trondheim er svært høy, og vil som vist i NTP godsanalyse øke betraktelig. Veksten kan reduseres ved å legge til rette for å få mer gods over på båt og tog. Vareeiere og transportører ønsker å bruke Dovrebanen mer enn det som gjøres i dag, gitt at banestekningen utvikles til et pålitelig transportsystem med høy frekvens og kort transporttid til konkurransedyktig pris.

 

Arbeidet for å få på plass en ny godsterminal for jernbane i Trøndelag har en lang historie og behovet har vært tydeliggjort i mange utredninger. Både jernbaneverket og næringslivet har vært tydelige på at vi anbefaler ny gjennomkjøringsterminal lokalisert på Torgård. En gjennomkjøringsterminal vil også ha svært positiv effekt for persontrafikken på tog, siden dette frigjør plass på sporet sør for Trondheim.

 

Vegforum Trøndelag ser positivt på at første byggetrinn av en ny tiltrengt godsterminal på Torgård er med når transportetatene la fram sitt forslag til viktige samferdselstiltak frem mot 2029. Imidlertid skulle Vegforum gjenre sett at terminalen fullføres tidligere enn i siste del av planperioden som strekker seg helt til 2029, og som del av basisrammen for NTP. Nå ligger den inne i middels og høy ramme, noe som medfører at ny godsterminal for Midt-Norge enn så lenge ikke er sikret i neste NTP periode. Vi skulle også gjerne sett gjenre sett videre utbygging til fullverdig gjennomkjøringsterminal var med som del av prosjektet.

 

Det er flere biter enn ny godsterminal for Midt-Norge som må på plass for å styrke Dovrebanens konkurransekraft mot veien. I tillegg er det viktig med midlertidige løsninger på Heggstadmoen og en kvalitetsmessig og kapasitetsmessig opprustning av Dovrebanen.  Midler til rask opprusting av terminalen på Alnabru er også viktig.

 

Midlertidige tiltak på Heggstadmoen terminal

Vegforum Trøndelag er positive til at det skal gjennomføres midlertidig tiltak i løpet av neste år for å ha klar Heggstadmoen som en avlastningsterminal for dagens Brattøra. Men Heggstadmoen terminal blir ikke bedre enn infrastrukturen rundt terminalen. Vegsystemet og ut av terminalen må bedres. Krysset på E6 ved Sandmoen inn mot terminal er kapasitetsmessig sprengt, og er allerede en stor utfordring for mottakerne av godset. Store aktører som Asko, Coop, Rema, Maske er allerede etablert på motsatt side av E6. Posten/Bring samt PostNord vil etablere seg i samme område i løpet av 2016, noe som ytterligere vil legge press på trafikksituasjonen fra Heggstadmoen terminal via Sandmoen kryss/E6 og til mottakerne av godset.

 

Om nødvendig oppgradering av tilførselsveger, og flere tilpassinger av Sandmoen kryss ikke iverksettes vil neppe den midlertidige Heggstadmoen terminal bli brukt like mye som aktørene ønsker, på grunn av en svært vanskelig trafikksituasjon.

Jernbaneverket må planlegge terminalopprustingen sammen med Statens Vegvesen og brukerne av terminalen for å sikre en midlertidig løsning som er til å leve med, inntil ny terminal på Torgård er ferdig. Det bør bevilges midler til oppgradering av vegsystemet som sikrer god flyt av varer inn og ut av Heggstadmoen terminal.

 

Dovrebanen må opprustes kvalitetsmessig og kapasitetsmessig

Det er allerede bevilget noen midler til helt nødvendig oppgradering av kvalitet og kapasitet på Dovrebanen. De strakstiltak som er vedtatt igangsatt på strekningen Oslo - Trondheim er en god start. Det er viktig å sikre fremdrift og ytterligere oppgradering av Dovrebanen.

 

Ingen midler til dobbeltspor på jernbane i Trøndelag

Jernbaneverket har selv i sin utredning "Jernbanen mot 2050" vist potensialet som ligger i en mangedobling av persontrafikken på jernbane i Trondheimsområdet om man får på plass dobbeltspor. I forslaget fra transportetatene ligger det ingen forslag inne om dobbeltspor. Trøndelag trenger elektrifisert dobbeltspor på Trønderbanen.

Det vil bidra til å redusere person- og kollektivtrafikken på E6 som går parallelt med Trønderbanen.

 

Vegprioriteringer i etatenes forslag til NTP

 E6

To store strekninger av E6 gjennom Trøndelag ligger nå inne i Nye veier AS sin portefølje, Ulsberg – Melhus og Ranheim – Åsen, og er i så måte ikke lenger del av NTPs prosjekter. Det er behov for betydelig oppgraderinger av E6 fra Åsen og videre nordover. Den ulykkesutsatte strekningen Åsen – Steinkjer, som nå kun ligger inne gitt høy ramme, bør prioriteres opp. Grong – Nordland grense, som ikke er nevnt, må inn i NTP.

 Forutsatt middels ramme eller høy ramme er det foreslått 400 millioner til skredsikring på E6 fra Oppland grense til Oppdal som er positivt.

 

E39

Vegforum registrerer også at E39 Betna – Stormyra ligger inne i etatenes forslag. Dette er ett prosjekt som ligger inne med 2,05 MRD i planen, og bør inn i perioden 2018 – 2023 slik høy ramme legger opp til. Basisramme og middels ramme legger til grunn oppstart først i perioden 2022 – 2023. Oppgradering av hele aksen Orkanger – Møre er viktig for næringslivet og bør prioriteres opp.

 

E14

Oppgradering av E14 fra Stjørdal til svenskegrensen ligger kun inne i forslaget gitt høy ramme. E14 er en viktig transportkorridor for næringstransport og må prioriteres opp.

 

RV706

Statlig bidrag til fullføring av Miljøpakken i Trondheim sitt RV706 som er ny Sluppen bru med tilhørende veger ligger kun inne i høy ramme, der er det foreslått 800 millioner statlige kroner og 300 millioner i bompenger. Å få på plass dette prosjektet raskt er viktig for næringstrafikken, fordi prosjektet vil gi en god utnyttelse av Nordre avlastningsveg og god tilførsel til og fra Fosen, Trondheim havn og godsterminalen på Brattøra.

 

FV17

FV 17 foreslås omklassifisert til riksveg fra Steinkjer (Asp) til Nordland grense (og videre nordover). Det er viktig at en omklassifisering ikke medfører at vegen prioriteres lavere enn ved fylkeskommunen som eier, og at man får oppgradert strekningen fra Steinkjer (Asp) til Namsos snarlig.

 

Rassikringsmidler

Trøndelag har mange skredutsatte veg og jernbanestrekninger, både med skred fra over og utglidninger av veg- og banelegeme. Vegforum Trøndelag skulle gjerne sett at det bevilges mer midler til rassikringstiltak både på riks- og fylkesvegnettet.

 

 (Foto: Gry Karin Stimo)

 


Henter møter...