Meny
 
 

Eriksson kommer 10.12.

A-krim er tema når statsråden gjester NiT.

I januar la regjeringen frem en strategi for arbeid mot arbeidslivskriminalitet. Strategien inneholder 22 punkter som skal sikre et bedre koordinert og mer effektivt offentlig tilsyn, at det blir enklere å finne frem til de seriøse bedriftene, tydeligere krav som hindrer de useriøse i å komme inn i markedet og tøffere reaksjoner mot de som med åpne øyne begår alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, EBA og Håndverkerforeningen har invitert arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til å gi en status på regjeringens arbeid med denne strategien, og torsdag 10. desember kommer statsråden til NiTs møtesenter kl. 10:30-12:30. I tillegg til innlegg fra statsråden vil det i dette åpne møtet bli innlegg fra bransjen om hvordan problemet med arbeidslivskriminalitet oppleves  lokalt. 

Samordning

Midtpunkt stilte statsråden noen spørsmål i forkant av besøket, og her er Erikssons svar.

- Hva er status i forhold til regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som ble lagt fram i januar?

 - Gjennomføring av tiltakene i strategien mot arbeidslivskriminalitet følges opp av mange departementer og etater. Både Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten, kemnerkontorene og andre offentlige etater bidrar, og også organisasjonene i arbeidslivet bidrar aktivt.

 I tillegg til økte ressurser til arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, er bedre samordning av de offentlige etatenes arbeid regjeringens viktigste grep. Det innebærer både å sikre tettere samarbeid nasjonalt og lokalt og å bidra til bedre informasjonsutveksling mellom etatene. I tillegg satser vi mye på samlokalisering av etatene i utvalgte storbyer. På alle disse områdene har vi gjort store fremskritt, men uten at vi er i mål ennå.

HMS-kortene i bygg og renhold er et eksempel på tiltak som nå er under gjennomføring. Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått endringer for å stanse misbruk av kortene. Et av forslagene som er sendt på høring går ut på at virksomhetene kan utføre kontroll i sanntid, slik at en kan sjekke mot registrene at kortene fortsatt er gyldige. Høringsfristen er 11. desember. Deretter kommer det forskriftsendringer.

 Det utarbeides statusrapporter om oppfølgingen av strategien: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statusrapport-om-arbeidslivskriminalitet/id2435396/

Flere tilsyn 

- Hvilke konkrete resultater fra satsingen kan dere fortelle om?

 - Arbeidstilsynet har økt sin kontrollaktivitet merkbart, fra 15 964 tilsyn i 2013 til 17 434 tilsyn i 2014. I fjor økte Arbeidstilsynet sine tilsyn mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet med 15 prosent.

Ulike statsråder har også gitt sine underliggende etater beskjed om å løfte innsatsen mot arbeidslivskriminalitet høyere på dagsorden – og det merker vi at følges opp både av Arbeidstilsynet, politiet og andre.

Arbeidslivskriminalitet består ofte av brudd på flere ulike lover samtidig. Derfor er det viktig med styrket samarbeid mellom offentlige etater med ulike kontrolloppgaver. Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav Kontroll og politiet er vesentlig styrket. Samlokaliserte sentre for etatene som bekjemper arbeidslivskriminalitet er en sentral del av regjeringens strategi. I år er det opprettet tre slike sentre, i Bergen, Stavanger og Oslo. De har en tett oppfølging av utsatte bransjer og bidrar til å bekjempe kriminelle nettverk på en systematisk måte. Felles innsats fra etatene, i godt samarbeid med kommunene og organisasjonene i arbeidslivet, gir mye sterkere slagkraft. Det er også erfaringen i Trondheimsregionen. I følge Arbeidstilsynet har etatene her i gang en bred oppfølging av om lag 100 virksomheter. Det avdekkes saker som blant annet gjelder brudd på regler om lønns- og arbeidsvilkår, manglende HMS-kort og manglende betaling av skatter og avgifter. Samarbeidet gir mulighet til å følge sakene videre, blant annet når det gjelder bedrageri, trygdesvindel og ulovlig opphold i landet.

Mer penger

- I strategien ble det varslet ytterligere tiltak for å forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet – hvilke, og når er/blir de satt ut i livet?

- Som del av budsjettforliket ble det enighet om at det skal opprettes to nye samlokaliserte sentre mot arbeidslivskriminalitet i 2016. Det er foreslått at det bevilges 24 millioner kroner til dette, fordelt likt mellom politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet. Etatene er bedt om å komme med vurderinger av hvor disse sentrene vil ha størst effekt. I tillegg har regjeringen foreslått å styrke Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet med 10 millioner kroner. I regjeringens strategi er det varslet at det skal etableres en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning. I statsbudsjettet 2016 er det foreslått 17 millioner kroner til å etablere ordningen.

For kort tiden siden inviterte jeg partene i arbeidslivet til møte for å diskutere nye tiltak. Det er viktig å finne mer effektive virkemidler for å bekjempe grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. Regjeringen vil blant annet ta initiativ til å styrke samarbeidet med tilsynsmyndigheter i andre land.

 I 2016 kommer det Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim. Det er et viktig tiltak for å gi veiledning og hjelpe arbeidstakere som risikerer å bli utnyttet av kriminelle aktører.


Henter møter...