Meny
 
 

Et næringsvennlig budsjett, men få positive nyheter for Trøndelag og NTNU

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er uten de store overraskelsene. Det viser at regjeringen er fornøyd med utviklingen i Norge, og at de mener en videreføring av tidligere satsninger sikrer vekstkraft i økonomien.

Her er NiTs syn på noen av punktene i budsjettet og hvordan dette vil påvirke næringslivet i vår region.

Skatter og avgifter
Det er positivt at selskapsskatten reduseres, og at formueskatten på arbeidende kapital senkes noe gjennom økt verdifastsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler (selv om nedtrappingen av formueskatten burde vært større). Det er bra at regjeringen foreslår regler som sørger for at også flernasjonale konsern bidrar med skatt til Norge – det sikrer likeverdige konkurranseforhold for norske bedrifter. Videre er det positivt at maksimal sats for kommunal eiendomsskatt reduseres fra 7 til 5 promille fra 2020 og at det settes tak på verdifastsettelse. Det er også bra at sukkeravgiften legges tilbake på 2017-nivå, selv om det er ytterligere forbedringspotensial innenfor dette området. 350 kroners regelen for avgiftsfri netthandel i utenlandske nettbutikker tas dessverre ikke bort, men saken utsettes til stortingsmeldingen om handelsnæringen som skal behandles neste år.

FoU og utdanning
Det er svært skuffende at oppstartsmidler til nybygg for helse- og sosialfagene ved NTNU i Elgesetergate 10 ikke er med i budsjettforslaget, og at planleggingsmidler til campus NTNU er betydelig lavere enn forventet. Det er bra at det legges opp til en realvekst på 41 millioner i NTNUs totale bevilgning, selv om dette er noe under snittet for realveksten for sektoren. Midler til Ocean Space Center er ikke med i budsjettet, men prosjektet er i alle fall omtalt («arbeidet med å avklare rammene for prosjektet fortsetter i 2019»). Ellers er det positivt at basisbevilgningen til teknisk-industrielle forskningsinstitutt (herunder SINTEF) økes med 40 millioner.

Det er videre positivt at satsningen på næringsrettet forskning og innovasjon styrkes betraktelig. Regjeringen foreslår å bevilge 9,7 milliarder til kompetansedrevet næringsutvikling (herunder Skattefunn- og Kapitalfunn-ordningene) for å bidra til et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv. Dette er viktig for å bidra til ny verdiskaping og vekst i norsk økonomi.

Samferdsel
Det er skuffende at det kun er satt av 10 millioner i videre planleggingsmidler til Trønderbanen, og at godsterminal på Torgård med tilhørende veisystem ikke er nevnt. Det er positivt at det er satt av midler til skredsikring av fylkesvei i Trøndelag, og at det kommer 20 millioner i planleggingsmidler til E39 Betna-Stormyra som vi håper vil sikre anleggsstart i 2019. En del av vei-bevilgningene i budsjettforslaget er en oppfølging av Nasjonal Transportplan.

NiT håper at forhandlingene i stortinget vil bidra til en bedring av budsjettet for Trøndelag og NTNU.


Henter møter...