Meny
 
 

Byutvikling i fokus

Runder av et aktivt næringspolitisk år for NiT.

- 2018 nærmer seg slutten. Har det vært et godt år for næringspolitikken i Trondheimsregionen, Børge Beisvåg?

 

- Det er nær sagt som alltid ikke ett fasitsvar på det spørsmålet, smiler NiTs næringspolitiske leder Børge Beisvåg, som fronter foreningens fanesaker sammen med direktør Berit Rian og de daglige lederne i NiTs avdelinger i Melhus, Malvik, Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun.

 

- Ut fra mediedekningen får man inntrykk av at sentrumsutvikling er noe foreningen jobber mye med?

 

- Ja, det har vært mye sentrumsproblematikk i kommunene rundt Trondheim, og ikke minst saker knyttet til Midtbyen i Trondheim, bekrefter Beisvåg.

Trykk her for oversikt over høringsuttalelser fra NiT 

Færre besøkende et varsku

Rapporter om fallende omsetning og besøkstall har fått alarmklokkene til å ringe for Midtbyen. I møte med NiT før sommerferien etterlyste politikerne konkrete forslag som kan styrke sentrums attraktivitet. Næringsforeningen responderte raskt med ti strakstiltak for Midtbyen.

 

- En del av problematikken er knyttet til ombygginger og stenging av gater og Torget slik at tilgjengeligheten for publikum oppleves som mer utfordrende. Hvordan man skal få det nye bussystemet til å samvirke med byen er en nøkkel her. Byen kan ikke ensidig tilpasse seg bussen, og man skal også vokte seg for lange anleggsperioder som reduserer tilgjengeligheten til sentrum over tid slik at handlemønstre endres permanent, utdyper Beisvåg, og understreker at det ikke kun er i Trondheim NiT har hatt sentrumsutvikling på agendaen.

 

Behov for næringsareal

- Våre lokalkontor rundt Trondheim har også jobbet mye med attraktive sentrum. Med tanke på kommende byvekstavtale er det viktig at man får mer folk inn mot sentrum, med gode kollektivsystemer. Rammebetingelser som støtter opp under fortetting i sentrum og langs kollektivaksene har vi prioritert høyt i inneværende år. Vi mener at det haster med å få på plass kommunedelplan for Sluppen som avklarer hvordan nytt vegsystem på Sluppen skal være. Dette er nødvendig for å kunne få prosjektet med i neste Nasjonal transportplan og sikre finansiering gjennom statlige midler.

 

Ny kommunedelplan for Lade-/Leangenområdet etterspørres også av NiTs næringspolitiske leder.

- Vi har presset på for å få ferdig planen, med særlig fokus på området mellom Haakon VIIs gate og jernbanen. Her må vi kunne bygge by. Da må man også etablere ny parallellvei med Haakon VIIs gate.

Næringsforeningen jobber kontinuerlig for at kommunene skal legge ut attraktive næringsarealer for arealkrevende virksomheter, for næringslivet mangler gode arealer på kort og mellomlang sikt. Dette vil vi følge opp ved rullering av kommunenes arealplaner etter neste valg, forteller Beisvåg.

 

Økt kapitaltilgang

En annen sak NiT har jobbet med er å hindre at Investinor blir fratatt midler.

 

- Det trengs påfyll av kapital til selskaper i alle faser. Nye såkornmandater er bra, men det å flytte penger fra venture til såkorn, løser ikke alle utfordringer. Dette har vi påpekt både til kapitaltilgangsutvalget og til Trøndelagsbenken. Saken er ikke avgjort ennå.

 

Mer samferdsel

- Du sitter stadig og skriver høringsuttalelser på vegne av næringslivet i Trondheimsregionen – gjerne foran kart som viser utredninger av vegtraseer eller fremtidige byggeprosjekter. Noe du vil trekke frem som har gått etter planen?

 

- Nye FV 704 til Klæbu, som vi har presset på for å få bygd, er positivt. Nå er trinn 1 åpnet, og vi jobber på videre for å få rask oppstart av trinn 2 fra Tanem til næringsarealene på Tulluan. Opprettingen av leverandørnettverket for E6 utbyggingen, som NiT tok initiativ til, er viktig for å sikre lokale kontrakter. Vi har et godt samarbeid med Nye veier om foreslåtte optimaliseringer av prosjektene for på sikre rask byggestart. Vi har også bidratt inn i prosjekt for å få til oppgradering av FV 30 fra Støren til Røros, og avventer nå prioritering av midler fra fylket, forteller Beisvåg.

 

- Vi holder også dialogen varm med våre Stortingspolitikere om viktigheten av å få økt kapasitet og redusert reisetid på Trønderbanen.

 

Tydeligere stemme

Børge Beisvåg er svært fornøyd med at Regjeringen har valgt konsept for Ocean Space Centre og Campus NTNU.

 

- Nå må vi bare få penger som sikrer rask oppstart og samlet utbygging for disse uhyre viktige prosjektene som skal bygge teknologihovedstaden for fremtiden.

 

- En fyllestgjørende oppsummering av NiTs næringspolitiske år?

 

- Ja, og så har NiT blitt del av partnerskapet med nye Trøndelag fylkeskommune. Vi deltar da i råd om hvordan fylket skal jobbe og hvilke virkemidler fylket skal prioritere for å få til næringsutvikling i Trøndelag. Vi bygger allianse mellom næringsforeningene i Trøndelag, slik at næringslivets stemme blir tydeligere og sterkere, avslutter Beisvåg.


Henter møter...